ISSN 1000-3304CN 11-1857/O6

无机粒子杂化FEP微孔膜结构与性能研究

张海芬 黄庆林 肖长发 刘海亮 陈凯凯 王纯

引用本文: 张海芬, 黄庆林, 肖长发, 刘海亮, 陈凯凯, 王纯. 无机粒子杂化FEP微孔膜结构与性能研究[J]. 高分子学报, 2015, (9): 1078-1084. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2015.15019 shu
Citation:  Hai-fen Zhang, Qing-lin Huang, Chang-fa Xiao, Hai-liang Liu, Kai-kai Chen and Chun Wang. Structure and Performance Studies of the FEP/Inorganic Particles Hybrid Microporous Membranes[J]. Acta Polymerica Sinica, 2015, (9): 1078-1084. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2015.15019 shu

无机粒子杂化FEP微孔膜结构与性能研究

摘要: null

English

  1. [1]

   Harold K, Lonsdale H.J Membr Sci,1987,33(2):121~136

  2. [2]

   Guru M,Venedik D,Murathan A.J Hazard Mater,2008,160(2-3):318~323

  3. [3]

   Pendergast M M,Hoek E M V.Energ Environ Sci,2011,4(6):1946~1971

  4. [4]

   Li Fangkun(李方鲲),Wang Xiaoning(王效宁).CN patent,201010191853.X.2010-06-04

  5. [5]

   Fan Zhili(范智丽),Xiao Changfa(肖长发),Liu Hailiang(刘海亮),Hu Xiaoyu(胡晓宇),Huan Guolan(环国兰).Acta Polymerica Sinica(高分子学报),2014, (11):1508~1516

  6. [6]

   Simone S,Figoli A,Criscuoli A.J Membr Sci,2010,364:219~232

  7. [7]

   Li C,Su D F,Su Z Q,Chen X N.Chinese J Polym Sci,2014,32(9):1167~1175

  8. [8]

   Xiang Y H,Liu F,Xue L X,Shen J H,Lin H B.Chinese J Polym Sci,2014,32(12):1628~1638

  9. [9]

   Huang Q L,Xiao C F,Hu X Y,An S L.J Mater Chem,2011,21(41):16510~16516

  10. [10]

   Drioli E,Ali A,Simone S.Sep Purif Technol,2013,115:27~38

  11. [11]

   Li W J,Chou S L,Wang J Z,Liu H K,Dou S X.Chem Commun,2015,51(22):4720

  12. [12]

   Simone S,Figoli A,Criscuoli A,Carnevale M C,Rosselli A,Drioli E.J Membr Sci,2010,364(1-2):219~232

  13. [13]

   Shen J T,Top M,Ivashenko O,Rudolf P,Pei Y T,Hosson J T M.Appl Surf Sci,2015,331:482~489

  14. [14]

   Wu S C,Gu T W,Wang D,Chen Y M.Appl Therm Eng,2015,81:51~57

  15. [15]

   Goessi M,Tervoort T.J Mater Sci,2007,42:7983~7990

  16. [16]

   Huang Q L,Xiao C F,Miao Z Q.Desalin Water Treat,2013,51(39):3948~3953

  17. [17]

   Miao Zhongqing(苗中青),Xiao Changfa(肖长发),Huang Qinglin(黄庆林).Acta Polymerica Sinica(高分子学报),2012,(12):1423~1430

  18. [18]

   Parada M A,Almeida A D,Muntele C,Muntele I,Iia D.Surf Coat Tech,2005,196(1-3):378~382

  19. [19]

   Bosse C F,Kowligi R R.US patent,5321109.19940-6-14

  20. [20]

   Jin Z L,Chen X T,Wang Y Q,Wang D B.Comp Mater Sci,2015,102:45~50

  21. [21]

   Wu Y J,Huang Q L,Xiao C F,Chen K K,Li X F,Li N N.Desalination,2014,353(17):118~124

  22. [22]

   Wang C,Xiao C F,Huang Q F,Pan J.J Membr Sci,2015,474:132~139

  23. [23]

   Ji Genliang(计根良).Structure Control and Performance Research of PVDF Microporous Membranes Through TIPS Method(热致相分离法制备PVDF微孔膜的结构控制与性能研究).Doctoral Dissertation of Zhejiang University (浙江大学博士论文),2008

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  6
 • 文章访问数:  626
 • HTML全文浏览量:  58
 • 引证文献数: 0
文章相关
 • 收稿日期:  2015-01-26
 • 修稿日期:  2015-03-17
 • 刊出日期:  2015-09-20
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 技术支持: info@rhhz.net 百度统计