ISSN 1000-3304CN 11-1857/O6

聚合原位合成含螺吡喃组装体及其光响应研究

叶齐全 郑明心 陈曦 李丹 田卫国 张军 袁金颖

引用本文: 叶齐全, 郑明心, 陈曦, 李丹, 田卫国, 张军, 袁金颖. 聚合原位合成含螺吡喃组装体及其光响应研究[J]. 高分子学报, 2019, 50(4): 344-351. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18256 shu
Citation1:  Qi-quan Ye, Ming-xin Zheng, Xi Chen, Dan Li, Wei-guo Tian, Jun Zhang and Jin-ying Yuan. Photo-responsive Spiropyrane-containing Block Copolymer Assemblies Prepared by Polymerization-induced Self-assembly[J]. Acta Polymerica Sinica, 2019, 50(4): 344-351. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18256 shu

聚合原位合成含螺吡喃组装体及其光响应研究

  通讯作者: 袁金颖, E-mail: yuanjy@mail.tsinghua.edu.cn
 • 基金项目: 国家自然科学基金(基金号 21871162,51573086)资助项目

摘要: 具有光响应性的采用乙醇相分散共聚的方法将螺吡喃基团引入聚合原位自组装体系,合成了具有光响应性的聚甲基丙烯酸N,N-二甲基氨基乙酯-b-聚(甲基丙烯酸苄酯-co-甲基丙烯酸螺吡喃酯)(PDMA-b-P(BzMA-co-SPMA))共聚物组装体. 通过调节BzMA、SPMA和PDMA的投料比,制备了球形胶束、蠕虫状胶束、“章鱼”状组装体、囊泡、实心粒子等不同形貌的组装体. 所得组装体分散液具备良好的紫外响应显色性:在交替的UV(紫外)/可见光照射下,组装体分散液发生无色-蓝色的可逆转变. 使用光响应组装体墨水绘制的文字和图案可以实现在UV/可见光照射(或升温)下的可逆显示与隐藏. 这种方法可拓展应用于文字和图案的打印,实现精细图案的大批量快速制备. 二维光响应图案具备良好的稳定性,且光响应过程具备良好的可循环性.

English

  1. [1]

   Tanner P, Baumann P, Enea R, Onaca O, Palivan C, Meier W. Acc Chem Res, 2011, 44: 1039 − 1049 doi: 10.1021/ar200036k

  2. [2]

   Tu Y, Peng F, Adawy A, Men Y, Abdelmohsen L K E A, Wilson D A. Chem Rev, 2016, 116: 2023 − 2078 doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00344

  3. [3]

   Lu A, O’Reilly R K. Curr Opin Biotechnol, 2013, 24: 639 − 645 doi: 10.1016/j.copbio.2012.11.013

  4. [4]

   Che H, van Hest J C M. J Mater Chem B, 2016, 4: 4632 − 4647 doi: 10.1039/C6TB01163B

  5. [5]

   Stuart M A C, Huck W T S, Genzer J, Müller M, Ober C, Stamm M, Sukhorukov G B, Szleifer I, Tsukruk V V, Urban M, Winnik F, Zauscher S, Luzinov I, Minko S. Nat Mater, 2010, 9: 101 − 113 doi: 10.1038/nmat2614

  6. [6]

   Zhang J, Li X, Li X. Prog Polym Sci, 2012, 37: 1130 − 1176 doi: 10.1016/j.progpolymsci.2011.11.005

  7. [7]

   Palivan C G, Goers R, Najer A, Zhang X, Car A, Meier W. Chem Soc Rev, 2016, 45: 377 − 411 doi: 10.1039/C5CS00569H

  8. [8]

   He C, Zhuang X, Tang Z, Tian H, Chen X. Adv Healthcare Mater, 2012, 1: 48 − 78 doi: 10.1002/adhm.201100008

  9. [9]

   Meng F, Zhong Z, Feijen J. Biomacromolecules, 2009, 10: 197 − 209 doi: 10.1021/bm801127d

  10. [10]

   Alarcon C d l H, Pennadam S, Alexander C. Chem Soc Rev, 2005, 34: 276 − 285 doi: 10.1039/B406727D

  11. [11]

   Hoffman A S. Adv Drug Deliv Rev, 2013, 65: 10 − 16 doi: 10.1016/j.addr.2012.11.004

  12. [12]

   Qing Xin(卿鑫), Lv Jiuan(吕久安), Yu Yanlei(俞燕蕾). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2017, (11): 1679 − 1705

  13. [13]

   Sun J T, Hong C Y, Pan C Y. Polym Chem, 2013, 4: 873 − 881 doi: 10.1039/C2PY20612A

  14. [14]

   Canning S L, Smith G N, Armes S P. Macromolecules, 2016, 49: 1985 − 2001 doi: 10.1021/acs.macromol.5b02602

  15. [15]

   Derry M J, Fielding L A, Armes S P. Prog Polym Sci, 2016, 52: 1 − 18 doi: 10.1016/j.progpolymsci.2015.10.002

  16. [16]

   Charleux B, Delaittre G, Rieger J, D’Agosto F. Macromolecules, 2012, 45: 6753 − 6765 doi: 10.1021/ma300713f

  17. [17]

   Sun J T, Hong C Y, Pan C Y. Soft Matter, 2012, 8: 7753 − 7767 doi: 10.1039/c2sm25537e

  18. [18]

   Wang X, Shen L, An Z. Prog Polym Sci, 2018, 83: 1 − 27 doi: 10.1016/j.progpolymsci.2018.05.003

  19. [19]

   Zhang W J, Hong C Y, Pan C Y. Macromol Rapid Commun, 2015, 36: 1428 − 1436 doi: 10.1002/marc.v36.15

  20. [20]

   Tan J, Sun H, Yu M, Sumerlin B S, Zhang L. ACS Macro Lett, 2015, 4: 1249 − 1253 doi: 10.1021/acsmacrolett.5b00748

  21. [21]

   Yeow J, Xu J, Boyer C. ACS Macro Lett, 2015, 4: 984 − 990 doi: 10.1021/acsmacrolett.5b00523

  22. [22]

   Yu Q, Ding Y, Cao H, Lu X, Cai Y. ACS Macro Lett, 2015, 4: 1293 − 1296 doi: 10.1021/acsmacrolett.5b00699

  23. [23]

   Gao P, Cao H, Ding Y, Cai M, Cui Z, Lu X, Cai Y. ACS Macro Lett, 2016, 5: 1327 − 1331 doi: 10.1021/acsmacrolett.6b00796

  24. [24]

   Zhang B, Lv X, An Z. ACS Macro Lett, 2017, 6: 224 − 228 doi: 10.1021/acsmacrolett.7b00056

  25. [25]

   Shi P, Qu Y, Liu C, Khan H, Sun P, Zhang W. ACS Macro Lett, 2016, 5: 88 − 93 doi: 10.1021/acsmacrolett.5b00928

  26. [26]

   Gao C, Zhou H, Qu Y, Wang W, Khan H, Zhang W. Macromolecules, 2016, 49: 3789 − 3798 doi: 10.1021/acs.macromol.6b00688

  27. [27]

   Zhou W, Qu Q, Xu Y, An Z. ACS Macro Lett, 2015, 4: 495 − 499 doi: 10.1021/acsmacrolett.5b00225

  28. [28]

   Fu W, Luo C, Morin E A, He W, Li Z, Zhao B. ACS Macro Lett, 2017, 6: 127 − 133 doi: 10.1021/acsmacrolett.6b00888

  29. [29]

   Qiao X G, Lansalot M, Bourgeat-Lami E, Charleux B. Macromolecules, 2013, 46: 4285 − 4295 doi: 10.1021/ma4003159

  30. [30]

   Huo M, Li D, Song G, Zhang J, Wu D, Wei Y, Yuan J. Macromol Rapid Commun, 2018, 39: 1700840 doi: 10.1002/marc.v39.7

  31. [31]

   Tan J, Li X, Zeng R, Liu D, Xu Q, He J, Zhang Y, Dai X, Yu L, Zeng Z, Zhang L. ACS Macro Lett, 2018, 7: 255 − 262 doi: 10.1021/acsmacrolett.8b00035

  32. [32]

   Warren N J, Mykhaylyk O O, Ryan A J, Williams M, Doussineau T, Dugourd P, Antoine R, Portale G, Armes S P. J Am Chem Soc, 2015, 137: 1929 − 1937 doi: 10.1021/ja511423m

  33. [33]

   Huo M, Zeng M, Li D, Liu L, Wei Y, Yuan J. Macromolecules, 2017, 50: 8212 − 8220 doi: 10.1021/acs.macromol.7b01629

  34. [34]

   Huo M, Zhang Y, Zeng M, Liu L, Wei Y, Yuan J. Macromolecules, 2017, 50: 8192 − 8201 doi: 10.1021/acs.macromol.7b01437

  35. [35]

   Jia Z, Bobrin V A, Truong N P, Gillard M, Monteiro M J. J Am Chem Soc, 2014, 136: 5824 − 5827 doi: 10.1021/ja500092m

  36. [36]

   Huo M, Xu Z, Zeng M, Chen P, Liu L, Yan L T, Wei Y, Yuan J. Macromolecules, 2017, 50: 9750 − 9759 doi: 10.1021/acs.macromol.7b02039

  37. [37]

   He W D, Sun X L, Wan W M, Pan C Y. Macromolecules, 2011, 44: 3358 − 3365 doi: 10.1021/ma2000674

  38. [38]

   Blackman L D, Varlas S, Arno M C, Fayter A, Gibson M I, O’Reilly R K. ACS Macro Lett, 2017, 6: 1263 − 1267 doi: 10.1021/acsmacrolett.7b00725

  39. [39]

   Huo M, Zeng M, Wu D, Wei Y, Yuan J. Polym Chem, 2018, 9: 912 − 919 doi: 10.1039/C8PY00029H

  40. [40]

   Qiu L, Xu C R, Zhong F, Hong C Y, Pan C Y. ACS Appl Mater Interfaces, 2016, 8: 18347 − 18359 doi: 10.1021/acsami.6b04693

  41. [41]

   Zhang Q, Wang C, Fu M, Wang J, Zhu S. Polym Chem, 2017, 8: 5474 − 5480 doi: 10.1039/C7PY00912G

  42. [42]

   Otsu T, Ito T, Imoto M. J Polym Sci, Part B: Polym Lett, 1965, 3: 113 − 117 doi: 10.1002/pol.1965.110030207

  43. [43]

   Chen X, Liu L, Huo M, Zeng M, Peng L, Feng A, Wang X, Yuan J. Angew Chem Int Ed, 2017, 56: 16541 − 16545 doi: 10.1002/anie.201709129

  44. [44]

   Chen S, Shi P, Zhang W. Chinese J Polym Sci, 2016, 35: 455 − 479

  45. [45]

   Blanazs A, Verber R, Mykhaylyk O O, Ryan A J, Heath J Z, Douglas C W I, Armes S P. J Am Chem Soc, 2012, 134: 9741 − 9748 doi: 10.1021/ja3024059

  46. [46]

   Lovett J R, Warren N J, Ratcliffe L P D, Kocik M K, Armes S P. Angew Chem Int Ed, 2015, 54: 1279 − 1283 doi: 10.1002/anie.201409799

  47. [47]

   Tan J, Zhang X, Liu D, Bai Y, Huang C, Li X, Zhang L. Macromol Rapid Commun, 2017, 38: 1600508 doi: 10.1002/marc.v38.13

  48. [48]

   Ye Q, Huo M, Zeng M, Liu L, Peng L, Wang X, Yuan J. Macromolecules, 2018, 51: 3308 − 3314 doi: 10.1021/acs.macromol.8b00340

  49. [49]

   Raymo F M, Giordani S. J Am Chem Soc, 2001, 123: 4651 − 4652 doi: 10.1021/ja005699n

  50. [50]

   Klajn R. Chem Soc Rev, 2014, 43: 148 − 184 doi: 10.1039/C3CS60181A

  51. [51]

   Li M, Zhang Q, Zhou Y N, Zhu S. Prog Polym Sci, 2018, 79: 26 − 39 doi: 10.1016/j.progpolymsci.2017.11.001

  52. [52]

   Zhu M Q, Zhu L, Han J J, Wu W, Hurst J K, Li A D Q. J Am Chem Soc, 2006, 128: 4303 − 4309 doi: 10.1021/ja0567642

  53. [53]

   Yan J, Zhao L X, Li C, Hu Z, Zhang G F, Chen Z Q, Chen T, Huang Z L, Zhu J, Zhu M Q. J Am Chem Soc, 2015, 137: 2436 − 2439 doi: 10.1021/ja512189a

  54. [54]

   Zhu M Q, Zhang G-F, Hu Z, Aldred M P, Li C, Gong W L, Chen T, Huang Z L, Liu S. Macromolecules, 2014, 47: 1543 − 1552 doi: 10.1021/ma5001157

  55. [55]

   Chang Yanhong(常艳红), Kang Hongliang(康宏亮), Li Guanghua(李光华), Han Haiwei(韩海威), Liu Ruigang(刘瑞刚). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2016, (10): 1669 − 1677

  56. [56]

   Wojtyk J T C, Buncel E, Kazmaier P M. Chem Commun, 1998: 1703 − 1704

  57. [57]

   Zhang Q M, Wang W, Su Y Q, Hensen E J M, Serpe M J. Chem Mater, 2016, 28: 259 − 265 doi: 10.1021/acs.chemmater.5b04028

  58. [58]

   Park I S, Jung Y S, Lee K J, Kim J M. Chem Commun, 2010, 46: 2859 − 2861 doi: 10.1039/b926211c

  59. [59]

   Davis D A, Hamilton A, Yang J, Cremar L D, van Gough D, Potisek S L, Ong M T, Braun P V, Martínez T J, White S R, Moore J S, Sottos N R. Nature, 2009, 459: 68 doi: 10.1038/nature07970

  60. [60]

   Hu J, Liu S. Macromolecules, 2010, 43: 8315 − 8330 doi: 10.1021/ma1005815

  61. [61]

   Mitsukami Y, Donovan M S, Lowe A B, McCormick C L. Macromolecules, 2001, 34: 2248 − 2256 doi: 10.1021/ma0018087

  62. [62]

   Su T, Cheng F R, Cao J, Yan J Q, Peng X Y, He B. J Mater Chem B, 2017, 5: 3107 − 3110 doi: 10.1039/C7TB00713B

  63. [63]

   Huo M, Ye Q, Che H, Wang X, Wei Y, Yuan J. Macromolecules, 2017, 50: 1126 − 1133 doi: 10.1021/acs.macromol.6b02499

  64. [64]

   Zhang Y, Cao M, Yuan B, Guo T, Zhang W. Polym Chem, 2017, 8: 7325 − 7332 doi: 10.1039/C7PY01714F

  1. [1]

   常艳红康宏亮李光华韩海威刘瑞刚 . 吡喃羟丙基纤维素的合成与光响应性研究. 高分子学报, 2016, (12): 1669-1677. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2016.16089

  2. [2]

   郑晋文王晓安泽胜 . RAFT聚合诱导自组装制备不同嵌段序列氧化响应性聚合物囊泡. 高分子学报, 2019, 50(11): 1167-1176. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19070

  3. [3]

   邱文秀程翰张先正卓仁禧 . 刺激响应型多肽的研究及其在肿瘤诊疗中的应用. 高分子学报, 2018, (1): 32-44. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.17256

  4. [4]

   苏志鹏谈梦婷曹艳玲石艳付志峰 . “一锅法”聚合诱导自组装制备嵌段共聚物纳米粒子. 高分子学报, 2019, 50(8): 808-815. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19026

  5. [5]

   王腾宋然刘念庹新林 . 一种含氟聚氨酯的聚合诱导自组装行为研究. 高分子学报, 2015, (11): 1328-1335. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2015.15080

  6. [6]

   宋肄业李静柏涛刘利薛小强黄文艳钱小磊杨宏军蒋必彪 . 主链含酯键的基于聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的共聚物合成与表征. 高分子学报, 2016, (6): 769-774. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2016.15318

  7. [7]

   关英张拥军 . 微凝胶胶体晶体研究进展. 高分子学报, 2017, (11): 1739-1752. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.17169

  8. [8]

   刘根起赵晓鹏唐韬 . 明胶水凝胶电刺激响应行为的研究. 高分子学报, 2003, (3): 398-402.

  9. [9]

   朱申敏路涛张荻 . 生物结构刺激响应光子晶体的研究进展. 高分子学报, 2017, (2): 229-244. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.16271

  10. [10]

   马骧田禾 . 光响应超分子聚合物. 高分子学报, 2017, (1): 27-36. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.16253

  11. [11]

   朱煜王晓工 . 偶氮液晶嵌段共聚物自组装和光响应性研究进展. 高分子学报, 2013, (8): 962-970. doi: 10.3724/SP.J.1105.2013.13109

  12. [12]

   李文俊王汉夫卢玉华汪志亮钟伟 . 壳聚糖·聚丙烯酸配合物半互穿聚合物网络膜及其对pH和离子的刺激响应. 高分子学报, 1997, (1): 111-110.

  13. [13]

   张昊宇和亚宁李煜璟王晓工 . 超支化偶氮大分子重氮盐静电层-层自组装膜的制备及光响应性研究. 高分子学报, 2008, (4): 383-387. doi: 10.3724/SP.J.1105.2008.00383

  14. [14]

   殷以华孟亚斌杨亚江徐辉碧 . pH-敏感的疏水型凝胶在直流电场中的刺激响应. 高分子学报, 2002, (4): 414-418.

  15. [15]

   邢喜红赖荣辉董平江罗建斌 . 具有还原刺激响应的聚氨酯胶束的制备和表征. 高分子学报, 2014, (5): 678-685. doi: 10.3724/SP.J.1105.2014.13358

  16. [16]

   郑云华刘根起程永清杨世文 . 聚乙烯醇磷酸酯水凝胶电刺激响应行为的研究. 高分子学报, 2009, (9): 922-928. doi: 10.3724/SP.J.1105.2009.00922

  17. [17]

   师楠张洁宛新华 . 基于多酸/嵌段共聚物的刺激响应性杂化功能材料. 高分子学报, 2016, (12): 1645-1653. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2016.16265

  18. [18]

   杨 军刘晓云阎 捷李 兰查刘生 . 基于互穿网络结构的pH/温度双重刺激响应性微凝胶的研究. 高分子学报, 2009, (7): 638-644. doi: 10.3724/SP.J.1105.2009.00638

  19. [19]

   和亚宁李昕阳范鹏伟王晓工 . 旋涂-逐层自组装制备光响应性聚丙烯酸酯类偶氮聚电解质多层膜. 高分子学报, 2007, (3): 289-292.

  20. [20]

   车鹏超和亚宁王晓工 . 重氮偶合反应合成超支化偶氮聚合物的光响应性能研究. 高分子学报, 2006, (8): 970-976.

 • Figure 1.  Preparation and isomerization of photo-responsive copolymers

  Figure 2.  1H-NMR spectra of (a) PDMA32 and (b) PDMA32-b-P(BzMA40-co-SPMA6) (solvent: CDCl3)

  Figure 3.  TEM images of (a) D32-B40-S6, (b) D32-B34-S9, (c) D32-B24-S15, (d) D32-B272-S13, (e) D32-B173-S51, (f) D32-B157-S205 assemblies, and (g) DLS profiles of copolymers

  Figure 4.  Optical photos of D32-B40-S6 assemblies after (a) UV irradiation and (b) visible light irradiation for different time; UV-Vis spectra during (c) UV irradiation and (d) visible light irradiation

  Figure 5.  Optical photos of (a) characters and (b) the snowflake pattern before and after UV irradiation, using the D32-B162-S42 assembly dispersion as ink

  Figure 6.  Optical photos of Chinese characters “Gao Fen Zi” after selectivity UV irradiation at (a) “Gao” or (b) “Fen Zi”, separately; Optical photos of a scrap of A4 paper covered by D32-B162-S42 assembly dispersion as ink (c) before and (d) after soaked in water for 14 days

  Figure 7.  Optical photos of (a) the logo of Tsinghua university before and after UV irradiation and (b) the quick response code before and after UV irradiation, printed by epson L130 ink-jet printer

  Table 1.  Summary of feed ratios, DPs of monomers and ωSPMA of various diblock copolymer assemblies prepared by RAFT dispersion copolymerization in ethanol at 70 °C

  Feed aConversion (%)GPCDLSωSPMAd
  (wt%)
  BzMASPMABzMASPMAMn (g mol−1)Ð bDhc (nm) Dispersity
  D32-B40-S61501526.437.5124001.52370.14317
  D32-B34-S91503022.930.3146001.79900.18825
  D32-B24-S151506016.025.6152001.621730.17640
  D32-B272-S133001590.786.7415001.422650.18710
  D32-B173-S513006057.785.0401001.671740.31338
  D32-B157-S20530030052.368.3981001.811600.05372
  a FeedAIBN = 0.3, FeedPDMA = 1 and solids content = 20%; b Ð = Mw,GPC/Mn,GPC; c Dh means the average hydrodynamic diameter measured by DLS; d ωSPMA means the weight fraction (wt%) of PSPMA in copolymers.
  下载: 导出CSV
 • 加载中
图(8)表(1)
计量
 • PDF下载量:  39
 • 文章访问数:  427
 • HTML全文浏览量:  185
 • 引证文献数: 0
文章相关
 • 通讯作者:  袁金颖, yuanjy@mail.tsinghua.edu.cn
 • 收稿日期:  2018-11-27
 • 修稿日期:  2019-01-16
 • 网络出版日期:  2019-02-25
 • 刊出日期:  2019-04-01
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 技术支持: info@rhhz.net 百度统计