ISSN 1000-3304CN 11-1857/O6

高分子抗肿瘤纳米药物的挑战与发展

孙瑞 邱娜莎 申有青

引用本文: 孙瑞, 邱娜莎, 申有青. 高分子抗肿瘤纳米药物的挑战与发展[J]. 高分子学报, 2019, 50(6): 588-601. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19005 shu
Citation:  Rui Sun, Na-sha Qiu and You-qing Shen. Polymeric Cancer Nanomedicines: Challenge and Development[J]. Acta Polymerica Sinica, 2019, 50(6): 588-601. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19005 shu

高分子抗肿瘤纳米药物的挑战与发展

  通讯作者: 申有青, E-mail: shenyq@zju.edu.cn
 • 基金项目: 国家自然科学基金(基金号 U1501243,21704090,51833008)资助项目

摘要: 抗肿瘤纳米药物的理想目标是降低毒副作用并提高疗效,但目前临床用纳米药物主要以显著降低药物毒性的优势获批进入临床. 近年来,肿瘤分子靶向治疗、免疫治疗等高疗效方法的飞速发展,使提高疗效成为抗肿瘤纳米药物研究的当务之急. 静脉注射的纳米药物向实体肿瘤靶向输送过程是血液系统内循环、从血管外渗进入肿瘤组织和蓄积、肿瘤组织内渗透、肿瘤细胞内吞、胞内药物释放的五步“级联”递送过程(即CAPIR cascade). 因此,如何设计载体高分子的功能,赋予纳米药物随血液系统、肿瘤组织和肿瘤细胞的微环境的变化而改变其纳米尺寸(size)、表面(surface)和稳定性(stability) (即3S nanoproperty transitions),从而满足肿瘤靶向输送过程中各步的要求以确保每一步具有高的效率,是获得高肿瘤靶向输送效率和高疗效的关键. 本文将介绍利用各种响应高分子包括作者提出的电荷反转型高分子来设计具有上述3S纳米特性转换能力的高效纳米药物的方法,并总结了今后高分子纳米药物研究面临的挑战和发展趋势.

English

  1. [1]

   Maeda H. Adv Enzyme Regul, 2001, 41: 189 − 207 doi: 10.1016/S0065-2571(00)00013-3

  2. [2]

   Chen H B, Gu Z J, An H W, Chen C Y, Chen J, Cui R, Chen S Q, Chen W H, Chen X S, Chen X Y, Chen Z, Ding B Q, Dong Q, Fan Q, Fu T, Hou D Y, Jiang Q, Ke H T, Jiang X Q, Liu G, Li S P, Li T Y, Liu Z, Nie G J, Ovais M, Pang D W, Qiu N S, Shen Y Q, Tian H Y, Wang C, Wang H, Wang Z Q, Xu H P, Xu J F, Yang X L, Zhu S, Zheng X C, Zhang X Z, Zhao Y B, Tan W H, Zhang X, Zhao Y L. Sci China Chem, 2018, 61(12): 1503 − 1552 doi: 10.1007/s11426-018-9397-5

  3. [3]

   Stirland D L, Nichols J W, Miura S, Bae Y H. J Control Release, 2013, 172(3): 1045 − 1064 doi: 10.1016/j.jconrel.2013.09.026

  4. [4]

   Hare J I, Lammers T, Ashford M B, Puri S, Storm G, Barry S T. Adv Drug Deliv Rev, 2017, 108: 25 − 38 doi: 10.1016/j.addr.2016.04.025

  5. [5]

   Sun Q H, Zhou Z X, Qiu N S, Shen Y Q. Adv Mater, 2017, 29(14): 1606628 doi: 10.1002/adma.v29.14

  6. [6]

   Sun Q H, Sun X R, Ma X P, Zhou Z X, Jin E L, Zhang B, Shen Y Q, van Kirk E A, Murdoch W J, Lott J R, Lodge T P, Radosz M, Zhao Y L. Adv Mater, 2014, 26(45): 7615 − 7621 doi: 10.1002/adma.v26.45

  7. [7]

   Alexis F, Pridgen E, Molnar L K, Farokhzad O C. Mol Pharma, 2008, 5(4): 505 − 515 doi: 10.1021/mp800051m

  8. [8]

   Wang J Q, Mao W W, Lock L L, Tang J B, Sui M H, Sun W L, Cui H G, Xu D, Shen Y Q. ACS Nano, 2015, 9(7): 7195 − 7206 doi: 10.1021/acsnano.5b02017

  9. [9]

   Tang N, Du G J, Wang N, Liu C C, Hang H Y, Liang W. J Natl Cancer Inst, 2007, 99(13): 1004 − 1015 doi: 10.1093/jnci/djm027

  10. [10]

   Yim H, Park S J, Bae Y H, Na K. Biomaterials, 2013, 34(31): 7674 − 7682 doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.06.058

  11. [11]

   Huo M, Yuan J Y, Tao L, Wei Y. Polym Chem, 2014, 5(5): 1519 − 1528 doi: 10.1039/C3PY01192E

  12. [12]

   Wei H, Zhuo R X, Zhang X Z. Prog Polym Sci, 2013, 38(3-4): 503 − 535 doi: 10.1016/j.progpolymsci.2012.07.002

  13. [13]

   Jin E L, Zhang B, Sun X R, Zhou Z X, Ma X P, Sun Q H, Tang J B, Shen Y Q, van Kirk E, Murdoch W J, Radosz M. J Am Chem Soc, 2013, 135(2): 933 − 940 doi: 10.1021/ja311180x

  14. [14]

   Shen Y Q, Zhou Z X, Sui M H, Tang J B, Xu P S, Van Kirk E A, Murdoch W J, Fan M H, Radosz M. Nanomedicine, 2010, 5(8): 1205 − 1217 doi: 10.2217/nnm.10.86

  15. [15]

   Xu P S, Van Kirk E A, Zhan Y H, Murdoch W J, Radosz M, Shen Y Q. Angew Chem, Int Ed, 2007, 46(26): 4999 − 5002 doi: 10.1002/(ISSN)1521-3773

  16. [16]

   Zhou Z X, Shen Y Q, Tang J B, Fan M H, Van Kirk E A, Murdoch W J, Radosz M. Adv Funct Mater, 2009, 19(22): 3580 − 3589 doi: 10.1002/adfm.v19:22

  17. [17]

   Wang Longhai(王龙海), Zhang Ze(张泽), Zeng Tianyou(曾天佑), Xia Lei(夏磊), Nie Xuan(聂旋), Chen Guang(陈光), You Yezi(尤业字). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2017, (12): 1883 − 1904

  18. [18]

   Shen Y Q, Tang H D, Radosz M, van Kirk E, Murdoch W J. pH-Responsive Nanoparticles for Cancer Drug Delivery. In: Jain KK ed. Drug Delivery Systems. Totowa: Humana Press, 2008. 183 – 216

  19. [19]

   Chen W Z, Su L L, Zhang P, Li C, Zhang D, Wu W, Jiang X Q. Polym Chem, 2017, 8(44): 6886 − 6894 doi: 10.1039/C7PY01389B

  20. [20]

   Tian C, Ling J, Shen Y Q. Chinese J Polym Sci, 2015, 33(8): 1186 − 1195 doi: 10.1007/s10118-015-1669-0

  21. [21]

   Huang D, Wang Y Q, Yang F, Shen H, Weng Z Q, Wu D C. Polym Chem, 2017, 8(43): 6675 − 6687 doi: 10.1039/C7PY01556A

  22. [22]

   Shen Y, Ma X, Zhang B, Zhou Z, Sun Q, Jin E, Sui M, Tang J, Wang J, Fan M. Chemistry, 2011, 17(19): 5319 − 5326 doi: 10.1002/chem.v17.19

  23. [23]

   Shen Y Q, Tang H D, Zhan Y H, Van Kirk E A, Murdoch W J. Nanomedicine-NBM, 2009, 5(2): 192 − 201 doi: 10.1016/j.nano.2008.09.003

  24. [24]

   Zhou Yongcun(周永存), Zhou Zhuxian(周珠贤), Shen Youqing(申有青). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2017, (2): 359 − 366

  25. [25]

   Zhang X J, Chen D W, Ba S, Zhu J, Zhang J, Hong W, Zhao X L, Hu H Y, Qiao M X. Biomacromolecules, 2014, 15(11): 4032 − 4045 doi: 10.1021/bm5010756

  26. [26]

   Li H J, Du J Z, Liu J, Du X J, Shen S, Zhu Y H, Wang X Y, Ye X D, Nie S M, Wang J. ACS Nano, 2016, 10(7): 6753 − 6761 doi: 10.1021/acsnano.6b02326

  27. [27]

   Yu H J, Guo C Y, Feng B, Liu J P, Chen X Z, Wang D G, Teng L S, Li Y X, Yin Q, Zhang Z W, Li Y P. Theranostics, 2016, 6(1): 14 − 27 doi: 10.7150/thno.13515

  28. [28]

   Wang T T, Wang D G, Yu H J, Wang M W, Liu J P, Feng B, Zhou F Y, Yin Q, Zhang Z W, Huang Y Z, Li Y P. ACS Nano, 2016, 10(3): 3496 − 3508 doi: 10.1021/acsnano.5b07706

  29. [29]

   Zhou Z X, Murdoch W J, Shen Y Q. Polymer, 2015, 76: 150 − 158 doi: 10.1016/j.polymer.2015.08.061

  30. [30]

   Li J J, Ke W D, Wang L, Huang M M, Yin W, Zhang P, Chen Q X, Ge Z S. J Control Release, 2016, 225: 64 − 74 doi: 10.1021/acs.biomac.6b00455

  31. [31]

   Shin J, Shum P, Thompson D H. J Control Release, 2003, 91(1-2): 187 − 200 doi: 10.1016/S0168-3659(03)00232-3

  32. [32]

   Oishi M, Nagasaki Y, Itaka K, Nishiyama N, Kataoka K. J Am Chem Soc, 2005, 127(6): 1624 − 1625 doi: 10.1021/ja044941d

  33. [33]

   Jeong J H, Kim S W, Park T G. Bioconj Chem, 2003, 14(2): 473 − 479 doi: 10.1021/bc025632k

  34. [34]

   Feng S B, Hu Y, Peng S, Han S L, Tao H, Zhang Q X, Xu X Q, Zhang J X, Hu H Y. Biomaterials, 2016, 105: 167 − 184 doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.08.003

  35. [35]

   Sun D K, Ding J X, Xiao C S, Chen J J, Zhuang X L, Chen X S. Adv Healthc Mater, 2015, 4(6): 844 − 855 doi: 10.1002/adhm.201400736

  36. [36]

   Shen Y Q, Zhan Y H, Tang J B, Xu P S, Johnson P A, Radosz M, van Kirk E A, Murdoch W J. Aiche J, 2008, 54(11): 2979 − 2989 doi: 10.1002/aic.v54:11

  37. [37]

   Xu P, Van Kirk E A, Murdoch W J, Zhan Y, Isaak D D, Radosz M, Shen Y. Biomacromolecules, 2006, 7(3): 829 − 835 doi: 10.1021/bm050902y

  38. [38]

   Qin Yibo(秦怡博), Yang Pengxiang(杨鹏翔), Shi Shengbin(时圣彬), Sun Hongfan(孙洪范), Zhang Chuangnian(张闯年), Kong Deling(孔德领). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2018, (7): 909 − 916

  39. [39]

   Wang L, Liu G H, Wang X R, Hu J M, Zhang G Y, Liu S Y. Macromolecules, 2015, 48(19): 7262 − 7272 doi: 10.1021/acs.macromol.5b01709

  40. [40]

   Guan X W, Guo Z P, Lin L, Chen J, Tian H Y, Chen X S. Nano Lett, 2016, 16(11): 6823 − 6831 doi: 10.1021/acs.nanolett.6b02536

  41. [41]

   Wang J Q, Sun X R, Mao W W, Sun W L, Tang J B, Sui M H, Shen Y Q, Gu Z W. Adv Mater, 2013, 25(27): 3670 − 3676 doi: 10.1002/adma.v25.27

  42. [42]

   Meng F H, Hennink W E, Zhong Z Y. Biomaterials, 2009, 30(12): 2180 − 2198 doi: 10.1016/j.biomaterials.2009.01.026

  43. [43]

   Zhu D C, Yan H J, Liu X, Xiang J J, Zhou Z X, Tang J B, Liu X R, Shen Y Q. Adv Funct Mater, 2017, 27(16): 1606826

  44. [44]

   Yan B K, Zhang Y, Wei C, Xu Y. Polym Chem, 2018, 9(7): 904 − 911 doi: 10.1039/C7PY01908D

  45. [45]

   Sun T B, Jin Y, Qi R, Peng S J, Fan B Z. Polym Chem, 2013, 4(14): 4017 − 4023 doi: 10.1039/c3py00406f

  46. [46]

   Liu J Y, Pang Y, Zhu Z Y, Wang D L, Li C T, Huang W, Zhu X Y, Yan D Y. Biomacromolecules, 2013, 14(5): 1627 − 1636 doi: 10.1021/bm4002574

  47. [47]

   Sun Y X, Ren K F, Chang G X, Zhao Y X, Liu X S, Ji J. Sci Bull, 2015, 60(10): 936 − 942 doi: 10.1007/s11434-015-0780-5

  48. [48]

   Fan H Y, Li Y X, Yang J X, Ye X D. J Phys Chem B, 2017, 121(41): 9708 − 9717 doi: 10.1021/acs.jpcb.7b06165

  49. [49]

   Sun H L, Guo B N, Li X Q, Cheng R, Meng F H, Liu H Y, Zhong Z Y. Biomacromolecules, 2010, 11(4): 848 − 854 doi: 10.1021/bm1001069

  50. [50]

   Sun H L, Guo B N, Cheng R, Meng F H, Liu H Y, Zhong Z Y. Biomaterials, 2009, 30(31): 6358 − 6366 doi: 10.1016/j.biomaterials.2009.07.051

  51. [51]

   Hubbell J A, Cerritelli S, Velluto D. Biomacromolecules, 2007, 8(6): 1966 − 1972 doi: 10.1021/bm070085x

  52. [52]

   Takae S, Miyata K, Oba M, Ishii T, Nishiyama N, Itaka K, Yamasaki Y, Koyama H, Kataoka K. J Am Chem Soc, 2008, 130(18): 6001 − 6009 doi: 10.1021/ja800336v

  53. [53]

   Dai J, Lin S D, Cheng D, Zou S Y, Shuai X T. Angew Chem Int Ed, 2011, 50(40): 9404 − 9408 doi: 10.1002/anie.v50.40

  54. [54]

   Li Y, Xiao K, Luo J, Xiao W, Lee J S, Gonik A M, Kato J, Dong T A, Lam K S. Biomaterials, 2011, 32(27): 6633 − 6645 doi: 10.1016/j.biomaterials.2011.05.050

  55. [55]

   Yu S J, Ding J X, He C L, Cao Y, Xu W G, Chen X S. Adv Healthcare Mater, 2014, 3(5): 752 − 760 doi: 10.1002/adhm.201300308

  56. [56]

   Miyata K, Kakizawa Y, Nishiyama N, Harada A, Yamasaki Y, Koyama H, Kataoka K. J Am Chem Soc, 2004, 126(8): 2355 − 2361 doi: 10.1021/ja0379666

  57. [57]

   Hu Y W, Du Y Z, Liu N, Liu X, Meng T T, Cheng B L, He J B, You J, Yuan H, Hu F Q. J Control Release, 2015, 206: 91 − 100 doi: 10.1016/j.jconrel.2015.03.018

  58. [58]

   Cheng R, Feng F, Meng F H, Deng C, Feijen J, Zhong Z Y. J Control Release, 2011, 152(1): 2 − 12 doi: 10.1016/j.jconrel.2011.01.030

  59. [59]

   Liu H, Wang H, Yang W, Cheng Y. J Am Chem Soc, 2012, 134(42): 17680 − 17687 doi: 10.1021/ja307290j

  60. [60]

   He Y Y, Nie Y, Cheng G, Xie L, Shen Y Q, Gu Z W. Adv Mater, 2014, 26(10): 1534 − 1540 doi: 10.1002/adma.201304592

  61. [61]

   Zheng Xixi(郑西西), Lin Hui(林辉), Wang Liqun(王利群). Acta Polymer Sinica(高分子学报), 2017, (11): 1789 − 1795

  62. [62]

   Ding Y, Kang Y T, Zhang X. Chem Commun, 2015, 51(6): 996 − 1003 doi: 10.1039/C4CC05878J

  63. [63]

   Hu Q Y, Katti P S, Gu Z. Nanoscale, 2014, 6(21): 12273 − 12286 doi: 10.1039/C4NR04249B

  64. [64]

   Qiu N S, Gao J Q, Liu Q, Wang J Q, Shen Y Q. Biomacromolecules, 2018, 19(6): 2308 − 2319 doi: 10.1021/acs.biomac.8b00440

  65. [65]

   Andresen T L, Thompson D H, Kaasgaard T. Mol Membr Biol, 2010, 27(7): 353 − 363 doi: 10.3109/09687688.2010.515950

  66. [66]

   Wang H X, Yang X Z, Sun C Y, Mao C Q, Zhu Y H, Wang J. Biomaterials, 2014, 35(26): 7622 − 7634 doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.05.050

  67. [67]

   Zhu L, Wang T, Perche F, Taigind A, Torchilin V P. Proc Natl Acad Sci USA, 2013, 110(42): 17047 − 17052 doi: 10.1073/pnas.1304987110

  68. [68]

   Duan Z Y, Zhang Y H, Zhu H Y, Sun L, Cai H, Li B J, Gong Q Y, Gu Z W, Luo K. ACS Appl Mater Interfaces, 2017, 9(4): 3474 − 3486 doi: 10.1021/acsami.6b15232

  69. [69]

   Lee J S, Groothuis T, Cusan C, Mink D, Feijen J. Biomaterials, 2011, 32(34): 9144 − 9153 doi: 10.1016/j.biomaterials.2011.08.036

  70. [70]

   Qiu N S, Liu X R, Zhong Y, Zhou Z X, Piao Y, Miao L, Zhang Q Z, Tang J B, Huang L, Shen Y Q. Adv Mater, 2016, 28(48): 10613 − 10622 doi: 10.1002/adma.201603095

  71. [71]

   Shao S Q, Zhou Q, Si J X, Tang J B, Liu X R, Wang M, Gao J Q, Wang K, Xu R Z, Shen Y Q. Nature Biomed Eng, 2017, 1(9): 745 − 757 doi: 10.1038/s41551-017-0130-9

  72. [72]

   Qiu Wenxiu(邱文秀), Cheng Han(程翰), Zhang Xianzheng(张先正), Zhuo Renxi(卓仁禧). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2018, (1): 32 − 44

  73. [73]

   Liu Xinyu(刘欣宇), Hu Jin(胡瑾), Guo Jianwen(郭建文), Wang Guilin(王贵林), Gao Weiping(高卫平). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2018, (1): 90 − 98

  74. [74]

   Xu C N, Wang Y B, Yu H Y, Tian H Y, Chen X S. ACS Nano, 2018, 12(8): 8255 − 8265 doi: 10.1021/acsnano.8b03525

  75. [75]

   Kim C S, Lee Y H, Kim J S, Jeong J H, Park T G. Langmuir, 2010, 26(18): 14965 − 14969 doi: 10.1021/la102632m

  76. [76]

   Yang Y F, Yang Y, Xie X Y, Cai X S, Zhang H, Gong W, Wang Z Y, Mei X G. Biomaterials, 2014, 35(14): 4368 − 4381 doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.01.076

  77. [77]

   Hansen M B, van Gaal E, Minten I, Storm G, van Hest J C M, Lowik D W P M. J Control Release, 2012, 164(1): 87 − 94 doi: 10.1016/j.jconrel.2012.10.008

  78. [78]

   Li Q W, Cao Z Q, Wang G J. Polym Chem, 2018, 9(4): 463 − 471 doi: 10.1039/C7PY01822C

  79. [79]

   Stern S T, Hall J B, Yu L L, Wood L J, Paciotti G F, Tamarkin L, Long S E, McNeil S E. J Control Release, 2010, 146(2): 164 − 174 doi: 10.1016/j.jconrel.2010.04.008

  80. [80]

   Sun Q H, Radosz M, Shen Y Q. J Control Release, 2012, 164(2): 156 − 169 doi: 10.1016/j.jconrel.2012.05.042

  81. [81]

   Yuan F, Leunig M, Huang S K, Berk D A, Papahadjopoulos D, Jain R K. Cancer Res, 1994, 54(13): 3352 − 3356

  82. [82]

   Manzoor A A, Lindner L H, Landon C D, Park J Y, Simnick A J, Dreher M R, Das S, Hanna G, Park W, Chilkoti A, Koning G A, ten Hagen T L M, Needham D, Dewhirst M W. Cancer Res, 2012, 72(21): 5566 − 5575 doi: 10.1158/0008-5472.CAN-12-1683

  83. [83]

   Sun X R, Wang G W, Zhang H, Hu S Q, Liu X, Tang J B, Shen Y Q. ACS Nano, 2018, 12(6): 6179 − 6192 doi: 10.1021/acsnano.8b02830

  84. [84]

   Wang Yin(王寅), Wang Haibo(王海波), Han Haijie(韩海杰), Jia Fan(贾凡), Jin Qiao(金桥), Ji Jian(计剑). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2018, (8): 1089 − 1096

  85. [85]

   Zheng C X, Zhao Y, Liu Y. Chinese J Polym Sci, 2018, 36(3): 322 − 346 doi: 10.1007/s10118-018-2078-y

  86. [86]

   Waterhouse D N, Tardi P G, Mayer L D, Bally M B. Drug Safety, 2001, 24: 903 − 920 doi: 10.2165/00002018-200124120-00004

  87. [87]

   Gupte A, Mumper R J. Cancer Treat Rev, 2009, 35(1): 32 − 46 doi: 10.1016/j.ctrv.2008.07.004

  88. [88]

   Kaiafa G D, Saouli Z, Diamantidis M D, Kontoninas Z, Voulgaridou V, Raptaki M, Arampatzi S, Chatzidimitriou M, Perifanis V. Eur J Intern Med, 2012, 23(8): 738 − 741 doi: 10.1016/j.ejim.2012.07.009

  89. [89]

   Brady D C, Crowe M S, Turski M L, Hobbs G A, Yao X, Chaikuad A, Knapp S, Xiao K, Campbell S L, Thiele D J, Counter C M. Nature, 2014, 509(7501): 492 − 496 doi: 10.1038/nature13180

  90. [90]

   Parr-Sturgess C A, Tinker C L, Hart C A, Brown M D, Clarke N W, Parkin E T. Mol Cancer Res, 2012, 10(10): 1282 − 1293 doi: 10.1158/1541-7786.MCR-12-0312

  91. [91]

   Finney L, Mandava S, Ursos L, Zhang W, Rodi D, Vogt S, Legnini D, Maser J, Ikpatt F, Olopade O I, Glesne D. Proc Natl Acad Sci USA, 2007, 104(7): 2247 − 2252 doi: 10.1073/pnas.0607238104

  92. [92]

   Feng W K, Ye F, Xue W L, Zhou Z X, Kang Y J. Mol Pharm, 2009, 75(1): 174 − 182 doi: 10.1124/mol.108.051516

  93. [93]

   Landriscina M, Bagalá C, Mandinova A, Soldi R, Micucci I, Bellum S, Prudovsky I, Maciag T. J Biol Chem, 2001, 276(27): 25549 − 25557 doi: 10.1074/jbc.M102925200

  94. [94]

   McCarron A, Donnelley M, McIntyre C, Parsons D. J Biotechnol, 2016, 240: 23 − 30 doi: 10.1016/j.jbiotec.2016.10.016

  95. [95]

   Griesenbach U, Davies J C, Alton E. Curr Opin Pilm Med, 2016, 22(6): 602 − 609 doi: 10.1097/MCP.0000000000000327

  96. [96]

   Makis A, Hatzimichael E, Papassotiriou I, Voskaridou E. AM J Hematol, 2016, 91(11): 1135 − 1145 doi: 10.1002/ajh.v91.11

  97. [97]

   Saraiva J, Nobre R J, de Almeida L P. J Control Release, 2016, 241: 94 − 109 doi: 10.1016/j.jconrel.2016.09.011

  1. [1]

   李洪军刘晶杜金志王均 . 基于TACMAA化学的肿瘤微酸性环境响应高分子纳米药物载体. 高分子学报, 2019, 50(6): 567-574. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.18268

  2. [2]

   刘畅陈宇欣王江帆罗萱黄宇迪徐瑾蕾鄢国平陈思张先正 . 基于枝化多肽的多功能药物递送系统用于肿瘤细胞核的精准靶向治疗. 高分子学报, 2018, 0(6): 682-691. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.17335

  3. [3]

   汤朝晖陈学思 . 聚谷氨酸接枝聚乙二醇抗肿瘤药物靶向输送系统. 高分子学报, 2019, 50(6): 543-552. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19036

  4. [4]

   张佳玮马志远赵传壮袁金颖朱晓夏 . 卟啉衍生物及其高分子材料. 高分子学报, 2018, 0(7): 864-877. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18023

  5. [5]

   高晶王伟奇于海军 . 酸敏感高分子纳米药物载体在肿瘤治疗中的应用研究. 高分子学报, 2019, 50(11): 1156-1166. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19133

  6. [6]

   高玲玲佟斌姚桂君董宇平张茂锋LAMJacky Wing Yip唐本忠 . PbS纳米粒子与全共轭高分子的自组装膜原位复合及其光电转换性质. 高分子学报, 2005, (3): 313-316.

  7. [7]

   竹本喜一 . 功能高分子. 高分子学报, 1979, (6): 370-384.

  8. [8]

   朱荣罗奎徐翔晖吴尧何斌顾忠伟 . 以磁纳米粒为核的pH敏感型聚谷氨酸树状分子药物载体. 高分子学报, 2011, (6): 679-686. doi: 10.3724/SP.J.1105.2011.10176

  9. [9]

   王雪周立高超徐宇虹 . 靶向性多肽修饰荧光功能化碳纳米管的制备及靶向肿瘤细胞的初步研究. 高分子学报, 2009, (8): 717-722. doi: 10.3724/SP.J.1105.2009.00717

  10. [10]

   王威威李君李丹牛忠伟刘正平杨振忠 . 纳米图案化高分子凝胶的制备. 高分子学报, 2004, (6): 921-924.

  11. [11]

   钱虎军吕中元 . 高分子/单链高分子纳米粒子复合体系中的界面性质. 高分子学报, 2020, 51(1): 55-65. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2020.19152

  12. [12]

   李宁宁王雷刘源梁好均 . 高分子纳米复合材料拉伸及压缩的分子动力学模拟. 高分子学报, 2014, (9): 1292-1300. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2014.14052

  13. [13]

   陈衢生卓仁禧周念恩 . 高分子药物研究——ⅪⅤ.含核酸碱基和氮芥的聚磷酸酯的合成及其抗肿瘤活性初步研究. 高分子学报, 1987, (3): 216-221.

  14. [14]

   卓仁禧范昌烈麦才淞赵儒林易锦 . 高分子药物研究——Ⅻ.侧链含5-氟尿嘧啶聚酰胺的合成及其抗肿瘤活性研究. 高分子学报, 1987, (4): 271-275.

  15. [15]

   袁海键董常明 . 生物降解高分子胶束-金壳纳米结构的制备和性能研究. 高分子学报, 2013, (3): 347-354. doi: 10.3724/SP.J.1105.2013.12225

  16. [16]

   李连伟金帆何卫东吴奇 . 不同拓扑结构高分子链在拉伸流场下如何穿过柱状纳米小孔?. 高分子学报, 2014, (1): 1-21. doi: 10.3724/SP.J.1105.2014.13390

  17. [17]

   赵晗尚晴杨萌金帅王洋洋赵宁尹晓品丁彩玲徐坚 . ZnO纳米棒改性超高分子量聚乙烯纤维及其性能研究. 高分子学报, 2020, 51(6): 649-655. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19208

  18. [18]

   周加境吴迪卢德荣段宏伟 . 高分子修饰金纳米粒子的自组装研究进展. 高分子学报, 2018, 0(8): 1033-1047. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18050

  19. [19]

   成桑李雨抒梁家杰李琦 . 介电高分子及其纳米复合材料的电容储能应用. 高分子学报, 2020, 51(5): 469-483. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2020.20001

  20. [20]

   苏萃施光宇王笃金刘国明 . 受限在一维纳米孔道内的高分子结晶取向模型. 高分子学报, 2019, 50(3): 281-290. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.18218

 • Figure 1.  Summary of the CAPIR cascade and the 3S nanoproperty transitions for a nanomedicine to have high overall drug-delivery efficiency (Reprinted with permission from Ref.[5]; Copyright (2017) John Wiley and Sons)

  Figure 2.  pH-Responsive units

  Figure 3.  The structures of amidized polylysine (PLL) with 1,2-dicarboxylic-cyclohexene anhydride (PLL/DCA), 2,3-dimethylmaleic anhydride (PLL/DM), and 2,2,3,3-tetramethylsuccinic anhydride (PLL/TM) and their hydrolysis and charge-reversal kinetics at different acidities (Reprinted with permission from Ref.[16]; Copyright (2009) John Wiley and Sons)

  Figure 4.  Redox-responsive units

  Figure 5.  ROS-cleavable polysulfonium (Reprinted with permission from Ref.[43]; Copyright (2017) John Wiley and Sons)

  Figure 6.  Schematic representation of ROS-responsive charge-reversal polymer and its targeting fusogenic lipopolyplex (RGDK-FLPPs) for systemic gene delivery (Reprinted with permission from Ref.[28]; Copyright (2015) John Wiley and Sons)

  Figure 7.  Enzyme-responsive nanomaterials for 3S nanopropety transitions (Reprinted with permission from Ref.[63]; Copyright (2014) The Royal Society of Chemistry)

  Figure 8.  Illustration of esterase responsive charge-reversal polymer and its lipid-coated esterase responsive polyplexes with TRAIL plasmid for cancer gene therapy (Reprinted with permission from Ref.[70]; Copyright (2016) John Wiley and Sons)

  Figure 9.  Three key CES elements: capability (C), material excipientability (E), and process scale-up ability (S) for designing translational nanomedicine

  Figure 10.  (a) Copper activates tumor proliferation, metastasis, and angiogenesis related signals; (b) The targeted copper-depletion based anticancer therapy

 • 加载中
图(11)
计量
 • PDF下载量:  259
 • 文章访问数:  3059
 • HTML全文浏览量:  1512
 • 引证文献数: 0
文章相关
 • 通讯作者:  申有青, shenyq@zju.edu.cn
 • 收稿日期:  2019-01-08
 • 修稿日期:  2019-02-11
 • 网络出版日期:  2019-04-03
 • 刊出日期:  2019-06-01
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 技术支持: info@rhhz.net 百度统计