ISSN 1000-3304CN 11-1857/O6

酸敏感高分子纳米药物载体在肿瘤治疗中的应用研究

高晶 王伟奇 于海军

引用本文: 高晶, 王伟奇, 于海军. 酸敏感高分子纳米药物载体在肿瘤治疗中的应用研究[J]. 高分子学报, 2019, (11): 1156-1166. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19133 shu
Citation:  Jing Gao, Wei-qi Wang and Hai-jun Yu. Acid-activatable Polymeric Drug Delivery Systems for Cancer Therapy[J]. Acta Polymerica Sinica, 2019, (11): 1156-1166. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19133 shu

酸敏感高分子纳米药物载体在肿瘤治疗中的应用研究

  作者简介: 于海军,男,1978年生. 中科院上海药物研究所研究员,博士生导师,课题组长. 2001年大学本科毕业于内蒙古大学,2006年获得中国科学院长春应用化学研究所高分子化学博士学位,随后在德国慕尼黑大学、美国西南医学中心和日本东北大学进行博士后研究,2012年回国加入中国科学院上海药物研究所. 曾获国家基金委优秀青年科学基金(2016年)、科技部中青年科技创新领军人才(2017年)、中国科学院青年创新人才促进会优秀会员(2018年)等荣誉和人才项目资助. 曾获中国药学会科学技术奖一等奖和中国药学会-赛诺菲青年生物药物奖等奖励. 主要从事新型药物递送系统和生物医用功能材料等领域的基础和应用研究;
  通讯作者: 于海军, E-mail: hjyu@simm.ac.cn
摘要: 纳米递药系统有望实现药物靶向递送增加其生物利用度、降低其毒副作用,在肿瘤治疗方面受到了广泛关注. 但是,抗肿瘤药物的体内递送是一个多步骤的复杂过程,如何有效克服肿瘤组织(肿瘤部位的特异性富集滞留、深部渗透、高效细胞摄取)及细胞内(胞内可控药物释放)的多重物理屏障是抗肿瘤纳米递药系统面临的重大挑战. 利用肿瘤组织及细胞内的微酸环境,在药物载体材料中引入酸响应化学键或功能基团,构建酸响应性纳米递药系统是实现肿瘤特异性药物递送、提高药物递送效率的有效途径. 本文系统回顾了本课题组近年来在运用酸敏感高分子载体材料设计构建智能纳米递药系统,克服药物递送的关键物理屏障,改善肿瘤治疗效果方面的研究进展,并对其转化前景进行了展望.

English

  1. [1]

   Maeda H. Adv Drug Deliv Rev, 2015, 91: 3 − 6 doi: 10.1016/j.addr.2015.01.002

  2. [2]

   Maeda H, Nakamura H, Fang J. Adv Drug Deliv Rev, 2013, 65(1): 71 − 79 doi: 10.1016/j.addr.2012.10.002

  3. [3]

   Blanco E, Shen H, Ferrari M. Nat Biotechnol, 2015, 33(9): 941 − 951 doi: 10.1038/nbt.3330

  4. [4]

   Rosenblum D, Joshi N, Tao W, Karp J M, Peer D. Nat Commun, 2018, 9: 1410 doi: 10.1038/s41467-018-03705-y

  5. [5]

   Sriraman S K, Aryasomayajula B, Torchilin V P. Tissue Barriers, 2014, 2: e29528 doi: 10.4161/tisb.29528

  6. [6]

   Sun Q, Zhou Z, Qiu N, Shen Y. Adv Mater, 2017, 29(14): 1606628 doi: 10.1002/adma.201606628

  7. [7]

   Zhou Q, Shao S, Wang J, Xu C, Xiang J, Piao Y, Zhou Z, Yu Q, Tang J, Liu X, Gan Z, Mo R, Gu Zhen, Shen Y. Nat Nanotechnol, 2019, 14: 799 − 809 doi: 10.1038/s41565-019-0485-z

  8. [8]

   Feng L, Dong Z, Tao D, Zhang Y, Liu Z. National Sci Rev, 2018, 5(2): 269 − 286 doi: 10.1093/nsr/nwx062

  9. [9]

   Liu J, Wang T, Wang D, Dong A, Li Y, Yu H. Acta Pharmacol, 2016, 38(1): 1 − 8

  10. [10]

   Wang Y, Wang C, Li Y, Huang G, Zhao T, Ma X, Wang Z, Sumer B D, White M A, Gao J. Adv Mater, 2017, 29: 1603794 doi: 10.1002/adma.201603794

  11. [11]

   Dai Y, Xu C, Sun X, Chen X. Chem Soc Rev, 2017, 46(12): 3830 − 3852 doi: 10.1039/C6CS00592F

  12. [12]

   Liberti M V, Locasale J W. Trend Biochem Sci, 2016, 41(3): 211 − 218 doi: 10.1016/j.tibs.2015.12.001

  13. [13]

   Vander Heiden M G, Cantley L C, Thompson C B. Science, 2009, 324: 1029 − 1033 doi: 10.1126/science.1160809

  14. [14]

   Casey J R, Grinstein S, Orlowski J. Nat Rev Mol Cell Biol, 2009, 11(1): 50 − 61

  15. [15]

   Maxfield F R, McGraw T E. Nat Rev Mol Cell Biol, 2004, 5(2): 121 − 132

  16. [16]

   Webb B A, Chimenti M, Jacobson M P, Barber D L. Nat Rev Cancer, 2011, 11(9): 671 − 677 doi: 10.1038/nrc3110

  17. [17]

   de Milito A, Fais S. Future Oncol, 2005, 1(6): 779 − 786 doi: 10.2217/14796694.1.6.779

  18. [18]

   Alizadeh A A, Aranda V, Bardelli A. Nat Med, 2015, 21(8): 846 − 853 doi: 10.1038/nm.3915

  19. [19]

   Ling D, Park W, Park S, Na K, Hyeon T. J. Am Chem Soc, 2014, 136(15): 5647 − 5655 doi: 10.1021/ja4108287

  20. [20]

   Heldin C H, Rubin K, Pietras K, Oatman A. Nat Rev Cancer, 2004, 4(10): 806 − 813 doi: 10.1038/nrc1456

  21. [21]

   Mishra S, Webster P, Davis M E. Eur J Cell Biol, 2004, 83(3): 97 − 111 doi: 10.1078/0171-9335-00363

  22. [22]

   Hama S, Itakura S, Nakai M, Nakayama K, Morimoto S. J Control Release, 2015, 206: 67 − 74 doi: 10.1016/j.jconrel.2015.03.011

  23. [23]

   Komarov I V, Ishchenko A Y, Hovtvianitsa A, Stepanenko V, Kharchenko S, Bond A D, Kirby A J. Molecules, 2019, 24: 572 doi: 10.3390/molecules24030572

  24. [24]

   Li Hongjun(李洪军), Liu Jing(刘晶), Du Jinzhi(杜金志), Wang Jun(王均). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2019, 50: 567 − 574 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.18268

  25. [25]

   Du J, Li H, Wang J. Acc Chem Res, 2018, 51(11): 2848 − 2856 doi: 10.1021/acs.accounts.8b00195

  26. [26]

   Feng B, Zhou F, Hou B, Wang D, Wang T, Fu Y, Ma Y, Yu H, Li Y. Adv Mater, 2018, 30(38): 1803001 doi: 10.1002/adma.201803001

  27. [27]

   Zhou F, Feng B, Yu H, Wang D, Wang T, Ma Y, Wang S, Li Y. Adv Mater, 2019, 31(14): 1805888 doi: 10.1002/adma.201805888

  28. [28]

   Luo M, Wang H, Wang Z, Cai H, Lu Z, Li Y, Du M, Huang G, Wang C, Chen X, Porembka M R, Lea J, Frankel A E, Fu Y, Chen Z, Gao J. Nat Nanotechnol, 2017, 12(7): 648 − 654 doi: 10.1038/nnano.2017.52

  29. [29]

   Li Y, Zhao T, Wang C, Lin Z, Huang G, Sumer B D, Gao J. Nat Commun, 2016, 7: 13214 doi: 10.1038/ncomms13214

  30. [30]

   Ge Z, Liu S. Chem Soc Rev, 2013, 42: 7289 − 7325 doi: 10.1039/c3cs60048c

  31. [31]

   Wang T, Wang D, Liu J, Feng B, Zhou F, Zhang H, Zhou L, Yin Q, Zhang Z, Yu H, Li Y. Nano Lett, 2017, 17(9): 5429 − 5436 doi: 10.1021/acs.nanolett.7b02031

  32. [32]

   Hu J, Zhang G, Ge Z, Liu S. Prog Polym Sci, 2014, 39(6): 1096 − 1143 doi: 10.1016/j.progpolymsci.2013.10.006

  33. [33]

   Zhu J, Zeng X, Qin S, Wan S, Jia H, Zhuo R, Feng J, Zhang X. Biomaterials, 2016, 83: 79 − 92 doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.01.003

  34. [34]

   Wang W, Cheng D, Gong F, Miao X, Shuai X. Adv Mater, 2012, 24(1): 115 − 120 doi: 10.1002/adma.201104066

  35. [35]

   Jin E, Zhang B, Sun X, Zhou Z, Ma X, Sun Q, Tang J, Shen Y, Van K E, Murdoch W J, Radosz M. J Am Chem Soc, 2013, 135(2): 933 − 940 doi: 10.1021/ja311180x

  36. [36]

   Yang X, Du X, Liu Y, Zhu Y, Liu Y, Li Y, Wang J. Adv Mater, 2014, 26(6): 931 − 936 doi: 10.1002/adma.201303360

  37. [37]

   Li H, Du J, Du X, Xu C, Sun C, Wang H, Cao Z, Yang X, Zhu Y, Nie S, Wang J. Proc Natl Acad Sci USA, 2016, 113(15): 4164 − 4169 doi: 10.1073/pnas.1522080113

  38. [38]

   Guan X, Guo Z, Lin L, Chen J, Tian H, Chen X. Nano Lett, 2016, 16(11): 6823 − 6831 doi: 10.1021/acs.nanolett.6b02536

  39. [39]

   Yu H, Xu Z, Wang D, Chen X, Zhang Z, Yin Q, Li Y. Polym Chem, 2013, 4: 5052 − 5055 doi: 10.1039/c3py00849e

  40. [40]

   Yu H, Xu Z, Chen X, Xu L, Yin Q, Zhang Z, Li Y. Macromol Biosci, 2014, 14(1): 100 − 109 doi: 10.1002/mabi.201300282

  41. [41]

   Ding H, Yu H, Dong Y, Tian R, Huang G, Boothman D A, Sumer B D, Gao J. J Control Release, 2011, 156(3): 276 − 280 doi: 10.1016/j.jconrel.2011.08.019

  42. [42]

   He X, Yu H, Bao X, Cao H, Yin Q, Zhang Z, Li Y. Adv Healthc Mater, 2016, 5(4): 439 − 448 doi: 10.1002/adhm.201500626

  43. [43]

   He X, Bao X, Cao H, Zhang Z, Yin Q, Gu W, Chen L, Yu H, Li Y. Adv Funct Mater, 2015, 25(19): 2831 − 2839 doi: 10.1002/adfm.201500772

  44. [44]

   Duan X, Xiao J, Yin Q, Zhang Z, Yu H, Mao S, Li Y. ACS Nano, 2013, 7(7): 5858 − 5869 doi: 10.1021/nn4010796

  45. [45]

   Feng Q, Liu J, Li X, Chen Q, Sun J, Shi X, Ding B Yu H, Li Y, Jiang X. Small, 2017, 13: 1603109 doi: 10.1002/smll.201603109

  46. [46]

   Yu H, Cui Z, Yu P, Guo C, Feng B, Jiang T, Wang S, Yin Q, Zhong D, Yang X, Zhang Z, Li Y. Adv Funct Mater, 2015, 25(17): 2489 − 2500 doi: 10.1002/adfm.201404484

  47. [47]

   Wang T, Wang D, Yu H, Wang M, Liu J, Feng B, Zhou F, Yin Q, Zhang Z, Huang Y, Li Y. ACS Nano, 2016, 10(3): 3496 − 3508 doi: 10.1021/acsnano.5b07706

  48. [48]

   Zeng L, Zou L, Yu H, He X, Cao H, Zhang Z, Yin Q, Zhang P, Gu W, Chen L, Li Y. Adv Funct Mater, 2016, 26(23): 4201 − 4212 doi: 10.1002/adfm.201600642

  49. [49]

   Wang W, Saeed M, Zhou Y, Yang L, Wang D, Yu H J. Genet, 2019, 21(7): e3092 doi: 10.1002/jgm.3092

  50. [50]

   Lin Lin(林琳), Guo Zhaopei(郭兆培), Chen Jie(陈杰), Tian Huayu(田华雨), Chen Xuesi(陈学思). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2017, (2): 321 − 328 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.16277

  51. [51]

   Sun Run(孙瑞), Qiu Nasha(邱娜莎), Shen Youqing(申有青). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2019, (6): 588 − 601 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19005

  52. [52]

   Wang Longhai(王龙海), Zhang Ze(张泽), Zeng Tianyou(曾天佑), Xia Lei(夏磊), Nie Xuan(聂旋), Chen Guang(陈光), You Yezi(尤业字). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2017, (12): 1883 − 1904 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.17240

  53. [53]

   Yu H, Zou Y, Jiang L, Yin Q, He X, Chen L, Zhang Z, Gu W, Li Y. Biomaterials, 2013, 34(11): 2738 − 2747 doi: 10.1016/j.biomaterials.2012.12.042

  54. [54]

   Yu H, Guo C, Feng B, Liu J, Chen X, Wang D, Teng L, Li Y, Yin Q, Zhang Z, Li Y. Theranostics, 2016, 6(1): 14 − 27 doi: 10.7150/thno.13515

  55. [55]

   Yu H, Zou Y, Wang Y, Huang X, Huang G, Sumer B D, Boothman D A, Gao J. ACS Nano, 2011, 5: 9246 − 9255 doi: 10.1021/nn203503h

  56. [56]

   Qin Yibo(秦怡博), Yang Pengxiang(杨鹏翔), Shi Shengbin(时圣彬), Sun Hongfan(孙洪范), Zhang Chuangnian(张闯年), Kong Deling(孔德领). Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2018, (7): 909 − 916 doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18039

  57. [57]

   Yuan Y, Zhang C J, Liu B. Angew Chem Int Ed, 2015, 54(39): 11419 − 11423 doi: 10.1002/anie.201503640

  58. [58]

   Dolmans D E, Fukumura D, Jain R K. Nat Rev Cancer, 2003, 3(5): 380 − 387 doi: 10.1038/nrc1071

  59. [59]

   Wang D, Wang T, Liu J, Yu H, Jiao S, Feng B, Zhou F, Fu Y, Yin Q, Zhang P, Zhang Z, Zhou Z, Li Y. Nano Lett, 2016, 16(9): 5503 − 5513 doi: 10.1021/acs.nanolett.6b01994

  60. [60]

   Xu X, Wu J, Liu Y, Yu M, Zhao L, Zhu X, Bhasin S, Li Q, Ha E, Shi J, Farokhzad O C. Angew Chem Int Ed, 2016, 55(25): 7091 − 7094 doi: 10.1002/anie.201601273

  1. [1]

   李洪军刘晶杜金志王均 . 基于TACMAA化学的肿瘤微酸性环境响应高分子纳米药物载体. 高分子学报, 2019, 50(6): 567-574. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.18268

  2. [2]

   孙瑞邱娜莎申有青 . 高分子抗肿瘤纳米药物的挑战与发展. 高分子学报, 2019, 50(6): 588-601. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19005

  3. [3]

   秦怡博杨鹏翔时圣彬孙洪范张闯年孔德领 . 海藻酸钠前药纳米粒在肿瘤光动力治疗中的应用研究. 高分子学报, 2018, 0(7): 909-916. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18039

  4. [4]

   Г.Л.Слонимский钱人元 . 高分子物理学系统讲演. 高分子学报, 1960, 4(3): 113-155.

  5. [5]

   吉垒张雪豪杨子欣乔增莹王浩 . 肿瘤微环境诱导多肽聚合物原位组装行为研究. 高分子学报, 2019, 50(6): 642-652. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19039

  6. [6]

   刘欣宇胡瑾郭建文王贵林高卫平 . 温度响应性高分子偶联干扰素-α有效提高抗肿瘤功效. 高分子学报, 2018, (1): 90-98. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.17195

  7. [7]

   汤朝晖陈学思 . 聚谷氨酸接枝聚乙二醇抗肿瘤药物靶向输送系统. 高分子学报, 2019, 50(6): 543-552. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19036

  8. [8]

   陈衢生卓仁禧周念恩 . 高分子药物研究——ⅪⅤ.含核酸碱基和氮芥的聚磷酸酯的合成及其抗肿瘤活性初步研究. 高分子学报, 1987, (3): 216-221.

  9. [9]

   卓仁禧范昌烈麦才淞赵儒林易锦 . 高分子药物研究——Ⅻ.侧链含5-氟尿嘧啶聚酰胺的合成及其抗肿瘤活性研究. 高分子学报, 1987, (4): 271-275.

  10. [10]

   刘畅陈宇欣王江帆罗萱黄宇迪徐瑾蕾鄢国平陈思张先正 . 基于枝化多肽的多功能药物递送系统用于肿瘤细胞核的精准靶向治疗. 高分子学报, 2018, 0(6): 682-691. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.17335

  11. [11]

   张雅娟郑静霞李娟胡炜琼孙云雨梁洪泽赵玲玲梁福鑫 . 葡萄糖响应苯硼酸接枝壳聚糖盐酸盐抗肿瘤药物载体. 高分子学报, 2015, (9): 1020-1027. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2015.15004

  12. [12]

   张剑旭孙婷婷谢志刚 . 染料杂化蛋白纳米粒用于肿瘤细胞光热治疗. 高分子学报, 2019, 50(6): 633-641. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19001

  13. [13]

   陈学思陈国强陶友华王玉忠吕小兵张立群朱锦张军王献红 . 生态环境高分子的研究进展. 高分子学报, 2019, 50(10): 1068-1082. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19124

  14. [14]

   周念恩陈衢生卓仁禧 . 高分子药物研究——ⅩⅦ. 二羟烷基嘧啶与N,N’-双(2-氯乙基) 二氯磷酰胺缩聚物的合成及其抗肿瘤活性研究. 高分子学报, 1987, (6): 417-422.

  15. [15]

   李宁宁王雷刘源梁好均 . 高分子纳米复合材料拉伸及压缩的分子动力学模拟. 高分子学报, 2014, (9): 1292-1300. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2014.14052

  16. [16]

   付慧莉程巳雪卓仁禧 . 用于基因传递系统控制释放的可生物降解高分子材料. 高分子学报, 2009, (2): 97-103. doi: 10.3724/SP.J.1105.2009.00097

  17. [17]

   张闯年王平赖全勇张倩张玥吴玉昆刘通王蔚袁直 . 甘草次酸修饰海藻酸钠纳米给药系统的肝靶向性评估. 高分子学报, 2011, (8): 817-823. doi: 10.3724/SP.J.1105.2011.11086

  18. [18]

   王雪周立高超徐宇虹 . 靶向性多肽修饰荧光功能化碳纳米管的制备及靶向肿瘤细胞的初步研究. 高分子学报, 2009, (8): 717-722. doi: 10.3724/SP.J.1105.2009.00717

  19. [19]

   程义云 . 含氟高分子基因载体. 高分子学报, 2017, (8): 1234-1245. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.17095

  20. [20]

   糜七定宛新化周其凤 . 手性化合物环境下制备甲壳型液晶高分子. 高分子学报, 2000, (2): 253-256.

 • Figure 1.  Schematic of pH-sensitive nanoparticle-based drug delivery system in the tumour microenvironment: (a) The pH-sensitive nanoparticles stay ‘OFF’ at pH 7.4 during blood circulation (After reaching tumours, these nanoparticles are turned ‘ON’ by acidic extracellular pHe (6.5 − 6.8), or endocytic organelles pHi (5.0 − 6.0)); (b) The process of drug release in tumor cells; (c) Chemical structures of the pH-responsive components or functional groups

  Figure 2.  (a) Schematic illustration of the ASPN; (b, c) Diameter of ASPN at pH = 7.4 and pH = 6.5, respectively; (c, d) TEM images of ASPN at pH = 7.4 and pH = 6.5, respectively; Cellular uptake measured by CLSM (f) images and (g) the profile of fluorescence intensity (Reproduced with permission from Ref.[26]; Copyright (2018) John Wiley and Sons)

  Figure 3.  (a) Schematic illustration of the iPAPD nanoparticles; (b) Acid-activatable iPAPD nanoparticles for tumor therapy; (c) TEM images and diameter of iPAPD nanoparticles at pH = 7.4 and 6.6, respectively; (d) Cellular uptake measured by flow cytometry (**p < 0.05, ***p < 0.01) (Reproduced with permission from Ref.[31]; Copyright (2017) American Chemical Society)

  Figure 4.  (a) Schematic illustration of the acid-switchable micelles; (b) The imaging and tumor therapy of the micelles; (c) The intracellular fluorescence of PDPC micelle in MCF-7/ADR cells with or without Baf-A1 preincubation; (d) The combination of protonation and PDT enhanced endosome escape (Reproduced with permission from Ref.[47]; Copyright (2016) American Chemical Society)

  Figure 5.  (a) Schematic illustration of the acid-switchable micelles for delivery siRNA-PD-L1, and (b) the combination of PDT for enhancing tumor therapeutic efficacy; (c, d) The inhibition of tumor growth and metastatic by combination of PDT and PD-L1 KD (Reproduced with permission from Ref.[59]; Copyright (2016) American Chemical Society)

 • 加载中
图(6)
计量
 • PDF下载量:  99
 • 文章访问数:  807
 • HTML全文浏览量:  340
 • 引证文献数: 0
文章相关
 • 通讯作者:  于海军, hjyu@simm.ac.cn
 • 收稿日期:  2019-07-12
 • 修稿日期:  2019-08-09
 • 刊出日期:  2019-11-01
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 技术支持: info@rhhz.net 百度统计