ISSN 1000-3304CN 11-1857/O6

使用原子力显微镜观察DNA与PEI的层层自组装过程

田艳芝 李艳丽 姜勇

引用本文: 田艳芝, 李艳丽, 姜勇. 使用原子力显微镜观察DNA与PEI的层层自组装过程[J]. 高分子学报, 2014, (4): 447-454. doi: 10.3724/SP.J.1105.2014.13312 shu
Citation:  Yan-zhi Tian, Yan-li Li and Yong Jiang. AFM Observation of the Change of Surface Morphology during Layer-by-layer Self-assembly of DNA and PEI[J]. Acta Polymerica Sinica, 2014, (4): 447-454. doi: 10.3724/SP.J.1105.2014.13312 shu

使用原子力显微镜观察DNA与PEI的层层自组装过程

  通讯作者: 姜勇
摘要: 选择了DNA与聚乙烯亚胺(PEI)进行相互作用,使用AFM直观地观察DNA与PEI层层自组装时其分子形貌的变化过程,总结了自组装过程中薄膜表面粗糙度的变化规律.同时详细地分析了离子浓度、DNA浓度、基底和固定方法对层层自组装膜的影响,以此来探讨DNA与PEI之间的相互作用机理.研究结果表明上述因素都会对膜的形貌产生影响,其中以云母作为基底,PEI处理基底表面后,再进行交替组装时,膜的表面粗糙度变化呈现出锯齿状的增长趋势,而用其他方法会影响膜的形貌以及粗糙度的变化规律.

English

  1. [1]

   Liang Zhenpeng(梁振鹏), Wang Zhaoyang(王朝阳), Sun Qilong(孙启龙), Tong Zhen(童真).Progress in Chemistry(化学进展), 2004, (04):485~491

  2. [2]

   Lin Shule(林书乐), Wang Kun(王坤), Cheng Jiang(程江), Yang Zhuoru(杨卓如).Polymer Materials Science Engineering(高分子材料科学与工程), 2012, (5):179~182

  3. [3]

   Ariga K, Lvov Y M, Kawakami K, Ji Q, Hill J P.Adv Drug Deliv Rev, 2011, 63(9):762~771

  4. [4]

   Guan Ying(关英), Zhang Yongjun(张拥军), Zhang Wenjing(张文静), Zhang Xi(张曦), Ding Zhibo(丁智博), Zhu Xiaoxia(朱晓夏).Polymer Bulletin(高分子通报), 2013, (01):40~52

  5. [5]

   Lin Quankui(林全愧), Ji Jian(计剑), Tan Qinggang(谭庆刚), Ren Kefeng(任科峰), Shen Jiacong(沈家骢).Polymer Bulletin(高分子通报), 2006, (8):58~63

  6. [6]

   Yan S, Zhu J, Wang Z, Yin J, Zheng Y, Chen X.Eur J Pharm Biopharm, 2011, 78(3):336~345

  7. [7]

   Zhang Zhihong(张治红), Feng Xiaozhong(冯孝中), Yan Fufeng(闫福丰), Wang Lizhen(王力臻), Zhang Zhonghou(张忠厚), Ma Zhi(马志).Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2011, (4):377~383

  8. [8]

   Liao Z X, Peng S F, Ho Y C, Mi F L, Maiti B, Sung H W.Biomaterials, 2012, 33(11):3306~3315

  9. [9]

   Chen Lei(陈磊), Tian Huayu(田华雨), Chen Xuesi(陈学思), Piao Taikuan(朴泰宽), Wan Shanhou(丸山厚), Jing Xiabin(景遐斌).Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2009, (6):499~505

  10. [10]

   Neumann T, Gajria S, Tirrell M, Jaeger L.J Am Chem Soc, 2009, 131(10):3440~3441

  11. [11]

   Ma Y, Dong W F, Hempenius M A, Mohwald H, Vancso G J.Angew Chem Int Ed Engl, 2007, 46(10):1702~1705

  12. [12]

   FujⅡ A, Maruyama T, Ohmukai Y, Kamio E, Sotani T, Matsuyama H.Colloids and Surfaces A:Physicochem.Eng.Aspects, 2010, 356(1-3):126~133

  13. [13]

   Elfinger M, Pfeifer C, Uezguen S, Golas M M, Sander B, Maucksch C, Stark H, Aneja M K, Rudolph C.Biomacromolecules, 2009, 10(10):2912~2920

  14. [14]

   Ahn H H, Lee M S, Cho M H, Shin Y N, Lee J H, Kim K S, Kim M S, Khang G, Hwang K C, Lee I W, Diamond S L, Lee H B.Colloids and Surfaces A:Physicochem Eng Aspects, 2008, 313-314:116~120

  15. [15]

   Ma Mengjian(马梦佳), Chen Yuyun(陈玉云), Yan Zhiqiang(闫志强), Ding Jian(丁剑), He Dannong(何丹农), Zhong Jian(钟建).Progress in Chemistry(化学进展), 2013, 25(1):135~144

  16. [16]

   Chai Liguo(柴利国), Li Lin(李林), Liao Qi(廖琦), Yan Shouke(闫寿科).Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2012, (11):1342~1348

  17. [17]

   Jiang Y, Yan D D, Gao X, Han C C, Jin X G, Li L, Wang Y, Chan C M.Macromolecules, 2003, 36(10):3652~3655

  18. [18]

   Zhang Yiheng(张义恒).Wang Zhiqiang(王治强), Zhang Xi(张希).Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2009, (10):973~979

  19. [19]

   Lee G, Abdi K, Jiang Y, Michaely P, Bennett V, Marszalek P E.Nature, 2006, 440(7081):246~249

  20. [20]

   Wu Aiguo(吴爱国), Wei Gang(魏刚), Li Zhuang(李壮).Analytical Chemistry(分析化学), 2004, (11):1538~1543

  21. [21]

   Xu Yongchun(徐永春), Shi Xiaoli(师晓丽), Fang Xiaohong(方晓红).Chinese Bulletin of Life Sciences(生命科学), 2008, 20(1):39~45

  22. [22]

   Zhang Wenke(张文科).Acta Polymerica Sinica(高分子学报), 2011, (9):913~922

  23. [23]

   Jiang Y, Ke C H, Mieczkowski P A, Marszalek P E.Biophys J, 2007, 93(5):1758~1767

  24. [24]

   Bezanilla M, Manne S, Laney D E, Lyubchenko Y L, Hansma H G.Langmuir, 1995, 11(2):655~659

  25. [25]

   Thomson N, Kasas S, Smith B, Hansma H, Hansma P.Langmuir, 1996, 12(24):5905~5908

  26. [26]

   Song Y, Guo C, Sun L, Wei G, Peng C, Wang L, Sun Y, Li Z.J Phys Chem, 2007, 111(2):461~468

  27. [27]

   Pastr D, Hamon L, Landousy F, Sorel I, David M O, Zozime A, Le C E, Pitrement O.Langmuir, 2006, 22(15):6651~6660 28 Svintradze D V, Mrevlishvili G M, Metreveli N, Jariashvili K, Namicheishvili L, Skopinska J, Sionkowska A.Biomacromolecules, 2008, 9(1):21~28

  28. [28]

   Blacklock J, Mao G, Oupicky D, Mohwald H.Langmuir, 2010, 26(11):8597~8605

  29. [29]

   Ren K, Ji J, Shen J.Biomaterials, 2006, 27(7):1152~1159

  30. [30]

   Ren K, Ji J, Shen J.Bioconjugate Chem, 2006, 17(1):77~83

  31. [31]

   Lu Z, Li C M, Zhou Q, Bao Q L, Cui X.J Colloid Interface Sci, 2007, 314(1):80~88

  32. [32]

   van den Beucken J J, Vos M R, Thune P C, Hayakawa T, Fukushima T, Okahata Y, Walboomers X F, Sommerdijk N A, Nolte R J, Jansen J A.Biomaterials, 2006, 27(5):691~701

  33. [33]

   Rivetti C, Guthold M, Bustamante C.J Mol Biol, 1996, 264(5):919~932

  34. [34]

   Perevyazko I Y, Bauer M, Pavlov G M, Hoeppener S, Schubert S, Fischer D, Schubert U S.Langmuir, 2012, 28(46):16167~16176

  35. [35]

   Sun C, Tang T, Uludag H.Biomacromolecules, 2011, 12(10):3698~3707

  36. [36]

   Adamcik J, Klinov D V, Witz G, SekatskⅡ S K, Dietler G.FEBS Lett, 2006, 580(24):5671~5675

  1. [1]

   王艺峰姚祥雨连鑫鑫吴仲岿熊燕飞 . 采用层层自组装与光化学修饰法在聚氨酯表面固定生物多糖衍生物. 高分子学报, 2012, (2): 199-206. doi: 10.3724/SP.J.1105.2012.11140

  2. [2]

   胡晓芬盛振华杨洁红万海同 . (肝素/壳寡糖/Pluronic)静电组装多层膜的构建. 高分子学报, 2015, (6): 650-656. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2015.14392

  3. [3]

   王艺峰连鑫鑫吴仲岿熊燕飞 . 羧甲基香菇多糖表面修饰的聚乳酸材料的表面性能研究. 高分子学报, 2012, (10): 1164-1169. doi: 10.3724/SP.J.1105.2012.11419

  4. [4]

   雷文茜任科峰陈夏超胡米计剑 . 动态多孔海绵结构多层膜负载溶菌酶用于抗菌涂层的研究. 高分子学报, 2017, (5): 744-751. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.16260

  5. [5]

   付轲沈利燕李丹丹计剑 . 双网络增强自支撑多层膜的制备. 高分子学报, 2011, (8): 908-912. doi: 10.3724/SP.J.1105.2011.10240

  6. [6]

   张小燕范晓东高新白海涛李延 . 胶原蛋白组装过程原子力显微镜的观测. 高分子学报, 2006, (8): 959-963.

  7. [7]

   朱敦深寿兴贤刘一新陈尔强程正迪 . 原子力显微镜针尖诱导聚氧乙烯熔体结晶的研究. 高分子学报, 2006, (4): 553-556.

  8. [8]

   王曦刘朋生姜勇罗艳红高峡李林 . 原子力显微镜原位观察球晶界面上片晶的生长. 高分子学报, 2003, (5): 761-764.

  9. [9]

   张彬 . 原子力显微镜研究高分子超薄膜结晶机理及功能化调控. 高分子学报, 2020, 51(3): 221-238. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.19185

  10. [10]

   李泮通陈见璋张景强王克来 . 聚乙烯结晶形态的电子显微镜研究. 高分子学报, 1965, 7(4): 245-251.

  11. [11]

   王国英张皓瑜姜炳政 . 聚乙烯片晶辐照破坏机理的电子显微镜研究. 高分子学报, 1990, (2): 188-192.

  12. [12]

   沈逸怀相佳佳申有青 . 微流控可控分步组装制备透明质酸/聚乙烯亚胺/DNA纳米复合物. 高分子学报, 2020, 51(0): 0-0. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2020.20043

  13. [13]

   顾宁杨晓敏鲁武陆祖宏韦钰 . 聚甲基丙烯酸甲酯单分子膜的原子力学显微镜研究. 高分子学报, 1995, (1): 88-92.

  14. [14]

   刘斌李昕阳和亚宁王晓工 . 侧链偶氮聚电解质在胶体微球表面的静电层层自组装和微胶囊制作. 高分子学报, 2008, (2): 148-154. doi: 10.3724/SP.J.1105.2008.00148

  15. [15]

   于同隐平郑骅徐又一 . 等规聚丙烯球晶的扫描电子显微镜观察. 高分子学报, 1983, (3): 231-233.

  16. [16]

   孙俊奇 . 聚合物复合物层层组装膜. 高分子学报, 2011, (9): 923-931. doi: 10.3724/SP.J.1105.2011.11134

  17. [17]

   李昕阳王晓林王艳梅庹新林王晓工 . 聚苯乙烯重氮盐的单组分逐层自组装研究. 高分子学报, 2010, (6): 803-806. doi: 10.3724/SP.J.1105.2010.09471

  18. [18]

   梁恕湘李德芬 . 乙丙-氯丁共混胶的光学及电子显微镜观察. 高分子学报, 1982, (1): 65-69.

  19. [19]

   吕锡慈 . 光学显微镜研究交联有机玻璃断面上的肋状形态. 高分子学报, 1981, (6): 414-417.

  20. [20]

   李历生 . 聚丙烯索尔维型催化剂的电子显微镜研究. 高分子学报, 1978, (1): 34-45.

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  114
 • 文章访问数:  544
 • HTML全文浏览量:  32
 • 引证文献数: 0
文章相关
 • 通讯作者:  姜勇, yj@seu.edu.cn
 • 收稿日期:  2013-08-23
 • 修稿日期:  2013-11-20
 • 刊出日期:  2014-04-20
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 技术支持: info@rhhz.net 百度统计