ISSN 1000-3304CN 11-1857/O6

石墨烯/橡胶纳米复合材料研究进展

补强 何方方 夏和生

引用本文: 补强, 何方方, 夏和生. 石墨烯/橡胶纳米复合材料研究进展[J]. 高分子学报, 2014, (6): 715-723. doi: 10.3724/SP.J.1105.2014.14017 shu
Citation:  Qiang Bu, Fang-fang He and He-sheng Xia. Progress in Graphene/Rubber Nanocomposites[J]. Acta Polymerica Sinica, 2014, (6): 715-723. doi: 10.3724/SP.J.1105.2014.14017 shu

石墨烯/橡胶纳米复合材料研究进展

  通讯作者: 夏和生
摘要: 石墨烯结合了碳纳米管导电和黏土片层的结构特征,为发展高性能、多功能聚合物纳米复合材料提供了新的方向.石墨烯/橡胶纳米复合材料近年来引起广泛关注.众多研究结果表明石墨烯是橡胶的理想填料之一,为高性能橡胶改性提供了新途径.本文介绍了石墨烯/橡胶纳米复合材料的3种主要制备方法,即乳液共混法、溶液共混法和机械混炼法,以及材料的物理机械性能、电学性能、气体阻隔性能和热学性能,并分析了该类材料的发展前景和存在问题.

English

  1. [1]

   Novoselov K S, Geim A K,Morozov S V,Jiang D,Zhang Y,Dubonos S V,Grigorieva I V,Firsov A A.Science,2004,306(5696):666~669

  2. [2]

   Stoller M D,Park S,Zhu Y,An J,Ruoff R S.Nano lett,2008,8(10):3498~3502

  3. [3]

   Nair R R,Blake P,Grigorenko A N,Novoselov K S,Booth T J,Stauber T,Peres N M R,Geim A K.Science,2008,320(5881):1308~1308

  4. [4]

   Lee C,Wei X D,Kysar J W,Hone J.Science,2008,321:385~388

  5. [5]

   Balandin A A,Ghosh S,Bao W,Calizo I,Teweldebrhan D,Miao F,Lau C N.Nano Lett,2008,8(3):902~907

  6. [6]

   Huang X,Qi X,Boey F,Zhang H.Chem Soc Rev,2012,41(2):666~686

  7. [7]

   Zhan Y,Wu J,Xia H,Yan N,Fei G,Yuan G.Macromol Mater Eng,2011,296(7),590~602

  8. [8]

   Potts J R,Shankar O,Murali S,Du L,Ruoff R S.Compos Sci Technol,2012,74:166~172

  9. [9]

   Hummers W S,Offeman R E.J Am Chem Soc,1958,80(6):1339~1339

  10. [10]

   Zhan Y,Lavorgna M,Buonocore G,Xia H.J Mater Chem,2012,22(21):10464~10468

  11. [11]

   Potts J R,Shankar O,Du L,Ruoff R S.Macromolecules,2012,45(15):6045~6055

  12. [12]

   Li F,Yan N,Zhan Y,Fei G,Xia H.J Appl Polym Sci,2013,129(4):2342~2351

  13. [13]

   Wu J,Xing W,Huang G,Li H,Tang M,Wu S,Liu Y.Polymer,2013,54(13):3314~3323

  14. [14]

   Tang M,Xing W,Wu J,Huang G,Li H,Wu S.Chinese J Polym Sci,2013:0~0

  15. [15]

   Yan N,Xia H,Zhan Y,Fei,G.Macromol Mater Eng,2013,298(1):38~44

  16. [16]

   Yan N,Xia H,Wu J,Zhan Y,Fei G,Chen C.J Appl Polym Sci,2013,127(2):933~941

  17. [17]

   Li C,Feng C,Peng Z,Gong W,Kong L.Polym Composite,2013,34(1):88~95

  18. [18]

   Kim J S,Hong S,Park D W,Shim S E.Macromol Res,2010,18(6),558~565

  19. [19]

   Schopp S,Thomann R,Ratzsch K F,Kerling S,Altstadt V,Mlhaupt R.Macromol Mater Eng,2013

  20. [20]

   Liu X,Sun D,Wang L,Guo B.Ind Eng Chem Res,2013,52(41):14592~14600

  21. [21]

   Wu S,Tang Z,Guo B,Zhang L,Jia D.RSC Adv,2013,34:14549~14559

  22. [22]

   Huang Xu(黄旭),Xu Xiangbin(许向彬),Wang Xu(王旭).China Synthetic Rubber Industry(合成橡胶工业),2009,32(4):339~344

  23. [23]

   Lian H,Li S,Liu K,Xu L,Wang K,Guo W.Polym Eng Sci,2011,51(11):2254~2260

  24. [24]

   Sadasivuni K K,Saiter A,Gautier N,Thomas S,Grohens Y.Colloid Polym Sci,2013,291(7):1729~1740

  25. [25]

   Bai X,Wan C,Zhang Y,Zhai Y.Carbon,2011,49(5):1608~1613

  26. [26]

   Ozbas B,Toki S,Hsiao B S,Chu B,Register R A,Aksay I A,Prud'homme R K,Adamson D H.J Polym Sci Polym Phys,2012,50(10):718~723

  27. [27]

   Hu H,Zhao L,Liu J,Cheng J,Luo J,Liang Y,Tao Y,Wang X,Zhao J.Polymer,2012,53(15):3378~3385

  28. [28]

   Singh V K,Shukla A,Patra M K,Saini L,Jani R K,Vadera S R,Kumar N.Carbon,2012,50(6):2202~2208

  29. [29]

   Chen L,Lu L,Wu D,Chen G.Polym Composite,2007,28(4):493~498

  30. [30]

   Mahmoud W E,Al‐Ghamdi A A,Al‐Solamy F R.Polym Advan Technol,2012,23(2):161~165

  31. [31]

   Alsolamy F R,AlGhamdi A A,Mahmoud W E.Polym Adv Technol,2012,23(3):478~482

  32. [32]

   Das A,Kasaliwal G R,Jurk R,Boldt R,Fischer D,Stockelhuber K W,Heinrich G.Compos Sci Technol,2012,72(16):1961~1967

  33. [33]

   Araby S,Zaman I,Meng Q,Kawashima N,Michelmore A,Kuan H C.Majewski P,Ma J,Zhang L.Nanotechnology,2013,24(16):165601

  34. [34]

   Malas A,Pal P,Das C K.Mater Design,2014,55:664~673

  35. [35]

   Song S H,Jeong H K,Kang Y G.J Ind Eng Chem,2010,16(6):1059~1065

  36. [36]

   Aksay I A,Milius D L,Korkut S,Prud'Homme R K.US patent,12/866,306[P].2009-2-3

  37. [37]

   Hernndez M,Bernal M M,Verdejo R,Ezquerra T A,Lpez-Manchado M A.Compos Sci Technol,2012,73:40~46

  38. [38]

   Zhao X,Zhang Q,Chen D,Lu P.Macromolecules,2010,43(5):2357~2363

  39. [39]

   Ramanathan T,Abdala A A,Stankovich S,Dikin D A,Herrera-alonso M,Piner R D,Adamson D H,Schniepp H C,Chen X,Ruoff R S,Nguyen S T,Aksay I A,Prud'homme R K,Brinson L C.Nat Nanotechnol,2008,3(6):327~331

  40. [40]

   Lee C,Wei X,Kysar J W,Hone J.Science,2008,321(5887):385~388

  41. [41]

   Liu F,Ming P,Li J,Phys Rev B,2007,76(6):064120

  42. [42]

   Rafiee M A,Rafiee J,Wang Z,Song H,Yu Z Z,Koratkar N.ACS Nano,2009,3(12):3884~3890

  43. [43]

   Rafiee M A,Rafiee J,Srivastava I,Wang Z,Song H,Yu Z Z,Koratkar N.Small,2010,6(2):179~183

  44. [44]

   Wu J,Huang G,Li H,Wu S,Liu Y,Zheng J.Polymer,2013,54(7):1930~1937

  45. [45]

   Sekitani T,Noguchi Y,Hata K,Fukushima T,Aida T,Someya T.Science,2008,321(5895):1468~1472

  46. [46]

   Deutscher G,Kapitulnik A,Rappaport M.Annals of the Israel Physical Society,Percolation Processes and Structures,1983:207

  47. [47]

   Edelstein A S,Das B N,Holtz R L,Koon N C,Rubinstein M,Wolf S A,Kihlstrom K E.J Appl Phys,1987,61(8),3320~3322

  48. [48]

   Prud'Homme R,Ozbas B,Aksay I,Register R,Adamson D.US Patent 7745528 B2[P].2010-6-29

  49. [49]

   Araby S,Meng Q,Zhang L,Kang H,Majewski P,Tang Y H,Ma J.Polymer,2013

  50. [50]

   Araby S,Zhang L,Kuan H C.,Dai J B,Majewski P,Ma J.Polymer,2013,54(14):3663~3670

  51. [51]

   Kim J S,Yun J H,Kim I,Shim S E.J Ind Eng Chem,2011,17(2),325~330

  52. [52]

   Ozbas B,O'Neill C D,Register R A,Aksay I A,Prud'homme R K,Adamson D H.J Polym Sci Polym Phys,2012,50(13),910~916

  53. [53]

   Hou Y,Wang D,Zhang X M,Zhao H,Zha J W,Dang Z M.J Mater Chem C,2013,1(3),515~521

  54. [54]

   Mahmoud W E,Al‐Ghamdi A A.Polym Int,2012,61(1),51~54

  55. [55]

   Kujawski M,Pearse J D,Smela E.Carbon,2010,48(9):2409~2417

  56. [56]

   Kojima Y,Fukumori K,Usuki A,Okada A,Kurauchi T.J Mater Sci Lett,1993,12(12):889~890

  57. [57]

   Kim J,Oh T,Lee D,Polym Int,2004,53(4):406~411

  58. [58]

   Wu Y,Wang Y,Zhang H,Wang Y,Yu D,Zhang L.Compos Sci Technol,2005,65(1):195~202

  59. [59]

   Balandin A A,Ghosh S,Bao W,Calizo I,Teweldebrhan D,Miao F,Lau C N,Nano Lett,2008,8(3):902~907

  60. [60]

   Huxtable S T,Cahill D G,Shenogin S,Xue L,Ozisik R,Barone P,Usrey M L,Strano M S,Siddons G,Shim M,Keblinski P.Nat Mater,2003,2(11):731~734

  61. [61]

   Kashiwagi T,Grulke E,Hilding J,Groth K,Harris R,Butler K,Shields J,Kharchenko S,Douglas J.Polymer,2004,45(12):4227~4239

  62. [62]

   Li J,Deng B,Li X,Zhao,X.J Wuhan Univ Technol,2013,28(1):127~131

  63. [63]

   Wang J,Jia H,Tang Y,Ji D,Sun Y,Gong X,Ding L.J Mater Sci,2013,48(4):1571~1577

  1. [1]

   唐征海郭宝春张立群贾德民 . 石墨烯/橡胶纳米复合材料. 高分子学报, 2014, (7): 865-877. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2014.14083

  2. [2]

   游峰王东瑞 . 高介电性能石墨烯/聚合物纳米复合材料研究进展. 高分子学报, 2014, (7): 878-884. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2014.14102

  3. [3]

   李全涛陈文求易昌凤徐祖顺 . 原位无规共缩聚制备高性能石墨烯/聚酰亚胺纳米复合材料. 高分子学报, 2015, (12): 1402-1413. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2015.15090

  4. [4]

   潘龙刘一涛谢续明 . 高性能石墨烯/聚合物纳米复合材料的研究进展界面作用力的设计及其影响. 高分子学报, 2014, (6): 724-736. doi: 10.3724/SP.J.1105.2014.14035

  5. [5]

   尹剑波赵晓鹏 . 石墨烯/聚合物纳米复合电流变材料. 高分子学报, 2012, (12): 1355-1363. doi: 10.3724/SP.J.1105.2012.12213

  6. [6]

   吴昕昱张好斌 . 聚合物基纳米复合材料结构设计与电磁屏蔽性能研究. 高分子学报, 2020, 51(6): 573-585. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2020.20015

  7. [7]

   宋义虎杜淼杨红梅郑强 . 橡胶材料的结构与黏弹性. 高分子学报, 2013, (9): 1115-1130. doi: 10.3724/SP.J.1105.2013.13135

  8. [8]

   陈南胡悦赵扬曲良体 . 石墨烯/聚吡咯复合材料与电化学应用研究进展. 高分子学报, 2014, (6): 752-760. doi: 10.3724/SP.J.1105.2014.14047

  9. [9]

   汪林峰马文石肖舒文 . 乙醇胺功能化石墨烯及其PVB复合材料的制备. 高分子学报, 2014, (2): 255-262. doi: 10.3724/SP.J.1105.2014.13231

  10. [10]

   谢航李娇娇王小勇伍斌夏茹陈鹏钱家盛 . 模拟研究石墨烯/生物基尼龙复合材料的界面热阻. 高分子学报, 2021, 52(4): 399-405. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2020.20225

  11. [11]

   崔少男张鹏张亚琳孙娜侯燕玲 . 聚氨酯/石墨烯纳米复合物的原位制备及温度-电阻行为. 高分子学报, 2015, (12): 1443-1448. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2015.15105

  12. [12]

   陈生辉吕强郭继成王志坤孙霜青胡松青 . 石墨烯/聚乙烯复合材料及其拉伸性能的分子动力学模拟. 高分子学报, 2017, (4): 716-726. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.16201

  13. [13]

   申亚茹栾云博李永存韩志军郭章新 . 微波调控石墨烯-碳纳米管协同增强聚氨酯损伤自修复研究. 高分子学报, 2017, (4): 624-632. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2017.16183

  14. [14]

   赵晓莉高超 . 石墨烯基仿贝壳层状材料的研究进展. 高分子学报, 2014, (10): 1301-1313. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2014.14198

  15. [15]

   张泰肖长发郝俊强赵健凡祖伟陈凯凯 . 无纺布增强型PVDF/石墨烯复合吸油膜研究. 高分子学报, 2016, (9): 1198-1205. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2016.15374

  16. [16]

   于小雯石高全 . 石墨烯/高分子复合薄膜的制备及应用. 高分子学报, 2014, (7): 885-895. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2014.14133

  17. [17]

   谢丹滕超江雷 . 绿色制备柔性导热石墨烯-碳化宣纸复合膜. 高分子学报, 2018, 0(11): 1460-1466. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2018.18087

  18. [18]

   黄安民王小萍贾德民 . 氢化丁腈橡胶/聚甲基丙烯酸镁/有机蒙脱土纳米复合材料制备及其耐介质老化性能. 高分子学报, 2012, (6): 660-665. doi: 10.3724/SP.J.1105.2012.11312

  19. [19]

   都佩华于杰林鹏飞宋义虎郑强 . 橡胶粒子和刚性纳米粒子对注塑级硬质聚氯乙烯复合材料断裂行为的影响. 高分子学报, 2011, (12): 1395-1401. doi: 10.3724/SP.J.1105.2011.10375

  20. [20]

   焦宇陈冬肖梦睫丁晓双方杰范冯岚 . 基于聚醚胺一步还原和共价接枝的氧化石墨烯制备阻燃环氧树脂纳米复合物. 高分子学报, 2015, (11): 1344-1352. doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2015.15079

 • 加载中
计量
 • PDF下载量:  244
 • 文章访问数:  1018
 • HTML全文浏览量:  123
 • 引证文献数: 0
文章相关
 • 通讯作者:  夏和生, xiahs@scu.edu.cn
 • 收稿日期:  2014-01-15
 • 修稿日期:  2014-02-20
 • 刊出日期:  2014-06-20
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开发 技术支持: info@rhhz.net 百度统计